Az Ószövetség a művészetekben

  <<< Tartalom >>> Előszó

Tartalomjegyzék


Forrás:   Szabó Attila "Az Ószövetség a művészetekben" c. könyve (Bp., 1991.)

Ez úton is köszönetünket fejezzük ki a szerzői jogok tulajdonosainak,
hogy hozzájárultak a biblia.hu oldalain történő közzétételhez.


    
 Előszó
 Az Ószövetség a művészetekben: teremtés, Éden, választott nép, pátriárkák, Kánaán, bírák, próféták
 
 Gondolatok az olvasóhoz
 Az Ószövetség a művészetekben c. könyv szerkezeti felépítése, tanácsok az olvasókhoz.
 
 A Szentírás
 Isten beszéde. A Szentírás önvallomása. A kinyilatkoztatás fogalma. Igekutatás. Üdvösségszerzés.
 
 „Kezdetben teremtette Isten...”
 A Biblia tanítása a Föld és az élet keletkezéséről: a hatnapos teremtés. Utalások a Földön kívüli életre és élőlényekre.
 
 A növények és az állatok teremtése
 A természetben rejlő üzenet. Isten teremtő és fenntartó munkája. Teremtett Isten ragadozó állatokat, mérgező növényeket?
 
 Az ember teremtése
 Mit jelent, hogy Isten az embert „az Ő képére és hasonlatosságára” teremtette? Mit ért a Biblia az „uralkodás” fogalma alatt?
 
 A férfi és a nő
 „Nem jó az embernek egyedül lenni”... Isten megoldása. A házasság célja és a házasfelek szerepe a Biblia szerint.
 
 A bűneset I.
 A „jó és gonosz tudásának fája”. Tudhattak-e ősszüleink a rájuk leselkedő veszélyről? A Kísértő módszerei.
 
 A bűneset II.
 „A bűn hármas gyökere” Miben állt Ádám és Éva bűne? A félelem és a mezítelenség érzésének megjelenése.
 
 A bűn következménye
 Isten és ember kapcsolatának megváltozása a bűneset után. Milyen változások mentek végbe a természetben? Az ószövetségi áldozati rendszer.
 
 Kain és Ábel
 Káin és Ábel áldozata közötti különbség. Káin útja. Sértődöttség és gyűlölet. Az első testvérgyilkosság. Az őszinte és a hamis bűnbánat.
 
 Az özönvíz I.
 Miért volt szükség az egész földet érintő ítéletre? Váratlanul érte-e az emberiséget a csapás? Noé 120 évig tartó küldetése.
 
 Az özönvíz II.
 Az özönvíz végének jelei. Isten ígérete és a szivárvány. Az özönvíz bizonyítékai. A „kegyesség” látszata.
 
 A bábeli torony
 Miért volt Isten elleni lázadás a bábeli torony építése? A nyelvek összezavarása és a népcsoportok eredete. Babilon mint jelkép a Bibliában.
 
 Jób I.
 Honnan van a szenvedés, és miért az igazakat éri legfőképp? Nehézségeink elfogadása. A helyes magatartás bajba jutott embertársainkkal szemben.
 
 Jób II.
 Milyen „per” zajlik minden ember felett a mennyben? Kitől származnak az áldások, és kitől a rossz, a szenvedés?
 
 Ábrahám elhívása
 Miért pont Ábrahámot választotta Isten népe ősatyjául? Jó és rossz jellemtulajdonságok. A Messiás ígérete.
 
 Ábrahám áldozata, a hit próbája I.
 Izsák születése. Miért volt szükség Ábrahám hitének megpróbálására? Ábrahám Isten ígéretébe és szabadításába vetett hitének bizonyítéka.
 
 Ábrahám áldozata, a hit próbája II.
 Miért kérte Isten Ábrahámtól fia feláldozását? Az áldozat mint előkép; a történet párhuzama az Atya és a Fiú áldozatával.
 
 Jákób és Ézsaú
 Jákób és Ézsaú jellemének különbségei. Az elsőszülöttségi jog jelentősége. Valóban igaz, hogy „a cél szentesíti az eszközt”?
 
 Jákób álma
 „Jákób létrája”. Kit jelképez a kép, és mit jelentett Jákób számára? A Lábánnál töltött húsz év: Jákób nevelése.
 
 Jákób harca az Angyallal
 Miért hagyta ott Jákób apósa házát? Kivel küzdött a Jabbók révénél? Hogyan vált a „csaló” Jákóbból „győztes” Izráel?
 
 József és testvérei
 A helytelen szülői magatartás, a kivételezés és eredménye. József álmai és jelentésük. Hogyan fordította jóra Isten József testvérei rosszindulatát?
 
 József és Potifárné
 Isten áldása József munkáján és Potifár házán. József kitartása és győzelme a próbában. A Biblia tanácsa a bűn csábításával szemben.
 
 József a börtönben, a fáraó álma
 József helytállása a börtönben, jellemének alakulása. Az álmok megfejtése. József bizalma Isten kegyelmében a nehézségek közepette.
 
 József találkozása testvéreivel
 Hogyan kapcsolja össze Isten gyermekei személyes boldogulását a közösség érdekeinek előmozdításával? József történetének réhészeti emlékei.
 
 Mózes születése
 Izráel sanyargatása Egyiptomban. A gyermekek elpusztítására kiadott rendelet valódi szerzője. Az anya szerepe gyermeke életében.
 
 Mózes gyilkossága és száműzetése
 Mózes felkészítése a szolgálatra: tanulmányok a fáraó udvarában; 40 éves pusztai nevelés. A szabadjára engedett indulatok veszélyei és következményei.
 
 Az égő csipkebokor
 Isten nevének jelentése. Mózes megkapja küldetését. Hogyan teljesíthető a mások javát szolgáló, de erőnket meghaladó megbízatás?
 
 Az egyiptomi tíz csapás
 A fáraó lázadása Isten akaratával szemben. Miért sújtotta Isten csapásaival Egyiptomot? A „szív megkeményedése” fogalom jelentése.
 
 A páskavacsora
 A páskavacsora jelképes cselekedetei. A páskabárány mint az eljövendő Messiás előképe. Mit jelképez a kovász a Bibliában?
 
 A kivonulás
 Isten maga vezeti népét, közöttük lakik. A nép viselkedése a veszedelemben. Isten szabadítása a reménytelennek tűnő helyzetben: a ketté nyílt tenger.
 
 A mannahullás
 A nép nevelése, újra és újra ismétlődő zúgolódásai. Hogyan elégítette ki Isten szükségleteiket? A szombat napi nyugalom elrendelése.
 
 A Tízparancsolat
 Érvényes-e az Újszövetségben is a Tízparancsolat? Bibliai kulcs a nehezen érthető ill. félreérthető parancsolatok megértéséhez.
 
 Az aranyborjú
 Miért volt bármely más bűnnél súlyosabb Izráel bálványimádása? Mózesnek népe iránt érzett feltétlen szeretete. Mi Isten dicsősége?
 
 A Szent Sátor
 A szent sátor építésének célja. A berendezési tárgyak és jelképeik. Hogyan lehetséges a bűnös embernek Istennel kapcsolatot teremteni?
 
 Mózes és a pusztai vándorlás
 A nép magatartásának jellemzői a pusztában. Mózes lelki fejlődésének útja. Mi történt Mózessel halála után?
 
 Józsué
 Józsué Isten által rendelt felkészítése feladatára. Munkája, a honfoglalás vezetése közben elkövetette hibái. Jellemének nemes tulajdonságai.
 
 Sámson
 A testi és jellembeli erő közötti különbség. Sámson az elfecsérelt élet pélája. Miért tiltotta meg Isten a bálványimádó népekkel való házasságkötést?
 
 Ruth története
 Miért ragaszkodott Ruth Naómihoz? Amózesi törvények a szegényekkel és özvegyekkel kapcsolatban. Naómi, Ruth és Boáz jelleme.
 
 Sámuel próféta
 Éli főpap eltávolodása Istentől, fiainak bűne. Sámuel hármas tisztsége, élete jellemzése: „semmit az Ő igéiből a földre esni nem hagyott”
 
 Saul király
 Miért akart Izráel népe királyt? Saul uralkodásának jó kezdete. Jellemének torzulása helytelen döntése után. Dávid szolgálata Saul udvarában.
 
 Dávid és Góliát
 Mi alapján ítélünk meg egy embert és mi alapján ítéli meg Isten? Dávid győzelmének titka, bátorságának és erejének forrása.
 
 Dávid menekülése
 Miért üldözte Saul Dávidot? Dávid és Jonathán barátsága. Dávid hibái üldözése közben. Hitét kifejező zsoltárai ebből az időszakból.
 
 Saul és Jonathán halála
 A Biblia tanítása a halottidézésről, a csillagjóslásról, a jövendőmondásról. Jézus tanítása és Dávid Saul iránti magatartása közötti párhuzam.
 
 Dávid bűne
 Miért vált Dávid könnyű prédájává a kísértésnek? Kibúvási kísérletei a felelősség alól. Helyesen tette-e Joáb, hogy végrehajtotta felettese parancsát?
 
 Dávid bűnbánata
 Hogyan ébresztette fel Isten Dávid lelkiismeretét? Dávid viselkedése a bűnnel való szembesülésekor. A rendezetlen bűnök okozta gyötrelem.
 
 Absolon lázadása, Dávid halála
 Miért és hogyan veszítette el Dávid négy fiát? A bűnnel szembeni következetlenség eredménye. A hívő ember igaz életének titka.
 
 Salamon bölcsessége
 Miért választotta Isten Salamont királlyá? Salamon kérése Istentől, bölcsességének eredete. Salamon bölcs ítélete a két parázna nő között.
 
 Salamon bukása és megtérése
 A mózesi királytörvények. Salamon bukásának okai. Helytelen tetteinek következményei. Prédikátor könyve tanulságai és tanácsai.
 
 Az ország kettészakadása
 Az ország kettészakadásának okai. Roboám uralkodásának kezdete. Jeroboám elfordulása Istentől, hamis vallás létrehozása és meghonosítása.
 
 Illés próféta
 Akháb és Jézabel bűne, a Baál és Astarte kultusz. 3 és fél éves szárazság Izráelben. Istenítélet Kármel hegyén. Illés mint előkép.
 
 Elizeus próféta
 Elizeus és Illés szolgálatának különbségei. Párhuzamok Elizeus és Jézus csodái között. Elizeus munkája Izráel lelki fejlődéséért.
 
 Jónás próféta
 Az Úr célja Jónás küldetésével. Miért nem akarta követni Jónás Isten parancsát? Jónás három napja a cethal gyomrában, bűnbánata és szabadulása.
 
 Ninive megtér
 Isten könyörülete a megtérő bűnös iránt. A valósi szeretet jellemzése. Jónás haragja és az Úr tanítása az elszáradt tökkel.
 
 Ésaiás próféta I.
 Ésaiás próféta személye. Elhívásának körülményei, Isten bátorítása szolgálatához. Történelmi dokumentumok Ezékiás királyról és Jeruzsálem ostromáról.
 
 Ésaiás próféta II.
 Ésaiás könyve, a „vigasztalások könyve”. A jövendölések középpontja. Miért nem értették Jézus cselekedeteit az akkori vallási vezetők?
 
 Jeremiás próféta I.
 Az Istentől való eltávolodás Júdeában. Az elkerülhetetlen fogságra utaló jelképes cselekedetek. (len öv, tömlő, 2 kosár füge, járom, megvásárolt mező)
 
 Jeremiás próféta II.
 A fogság három lépcsője. A végső, a megsemmisítő ostrom. A hamis próféták lázadásra uszítása. A nép nyakassága, menekülési kísérlet Egyiptomba.
 
 Ezékiel próféta I.
 Ezékiel feladata a foglyok között. A templom és a város elkerülhetetlen pusztulásának bemutatása. Megbünteti-e Isten az atyák vétkét a fiakban?
 
 Ezékiel próféta II.
 A foglyok szeme előtt beteljesülő ezékieli próféciák. Isten szándéka száműzött népével. Minek az előképe a csontmezőről való látomás?
 
 Nabukodonozor álma az emberi történelem végéről
 Mi lesz az idők végén, az utolsó napokban? A „kő”, a „kőszikla” jelképe a Bibliában. Kapcsolódó próféciák Dániel könyvében.
 
 Dániel társai a tüzes kemencében
 Miért állíttatta fel a király az aranyszobrot? Az ifjak bizalma Izráel Istenében. Szabad-e másra ráerőltetni személyes meggyőződésünket, vallásunkat?
 
 Belsazár lakomája
 Miért ítélte meg Isten Belsazárt visszavonhatatlanul? A falra írt szavak értelme. Mi alapján ítéli meg Isten az ember tetteit?
 
 Dániel az oroszlánok vermében
 Dániel híre a királyi udvarban. Mit tegyen az ember, amikor a földi hatalom parancsa Isten törvényével ütközik?
 
 Hazatérés a fogságból
 Próféciák a fogság időtartamáról, és Círusz személyéről. Hogyan foglalta el Círusz Babilont? Isten munkája a népének adott ígéretek megvalósításáért.
 
 A templom építése, Aggeus és Zakariás próféta
 A samaritánusok. A külsőségeket hangsúlyozó vallásosság veszélyei. Szünetelhet-e valamikor is „Isten házának”, azaz művének építése?
 
 Eszter könyve
 Eszter könyve történelmi háttere. Miért nem borult le Márdokeus Hámán előtt? Márdokeus és Eszter magatartása a válságban.
 
 Márdokeus és Hámán
 Miért nem tárta fel azonnal Eszter a király előtt kérését? Isten munkája az események menetének alakításában; „a bajt elfordítja”.
 
 Hámán és Eszter, a Purim ünnepe
 Eszter viselkedése a válság alatt. Az ítélet visszafordulása Hámánra. Milyen különleges szerepe és mondanivalója van Eszter könyvének a Biblián belül?
 
 Ezsdrás és Nehémiás
 Ezsdrás szerepe a lelki megújulásban. Nehémiás feladata Jeruzsálem újjáépítésben, Artaxerxes rendelete. A nép a törvényt újra megismeri.
 
 Malakiás próféta könyve
 Az igazi és a hibás áldozat közötti különbség. A könyv tartalma és a Jézus korabeli vallási vezetők felfogásának kapcsolata.Az „útkészítő”
 
 Időrendi táblázat (i.e. 1951 – 457)
 Az Ószövetség kronológiája.
 
 Az Ószövetség a zenetörténetben
 (Válogatott bibliográfia)
 
 Ábrahám vándorlásai
 I. térkép
 
 Izráel vándorlásai Egyiptomból kánaánba
 II. térkép
 
 Izráel honfoglalása
 III. térkép
 
  <<< Fel >>> Előszó