A Biblia a magyar képzőművészetben

A tiszta Noé


A bárka építése
Szalay Lajos: A bárka építése

Az emberi történelem első tizenhét évszázadában a Biblia szerint nem volt állam, és nem volt egyház sem. A testi és lelki bűncselekmények fékezésére hiányoztak az eszközök. A világ így egyenletes gyorsasággal rohant a teljes szétzüllés felé.

„A föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt a föld erőszakoskodással. És látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön...”

(I. Móz 6:11, 5)

Közbe kellett tehát lépni az élet megóvása érdekében. Ez az isteni közbelépés az özönvíz, mely a Biblia szerint istenítélet, az újabb tudomány álláspontja szerint is világméretű katasztrófa volt.

Az özönvizet megelőzte egy százhúsz évvel korábbi felhívás, amelyet Noé és családja közvetített ennek a hatalmassá nőtt civilizációnak. Az emberek azonban kitartottak az önzés gyakorlásában. Noén és családján – mindössze nyolc emberen – kívül nem is menekült meg senki. Az „ősvilág” – ahogyan a teremtéstől az özönvízig terjedő időszakot a Biblia nevezi – alapjait elmosta a víz.

A hajdani özönvíz előtti állapotokhoz hasonló világhelyzet áll elő Jézus Krisztus második eljövetele előtt is. Erről Jézus a halála előtt nem sokkal elmondott „nagy apokaliptikus beszédé”-ben részletesen szólt:

Özönvíz
Füleky Adrienn: Özönvíz, 1985, színes rézkarc, 50x22 cm

„Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, akképpen lesz az ember fiának eljövetele is.” (Mt 24:37–39) Ez az idő olyan közel van, hogy nem is gondoljuk.

A magyar irodalomban már a XIX. században szaporodni kezdtek az özönvízmotívumok (Vörösmarty: A vén cigány, Arany: Honnan és hová?) az özönvízköltemények (Vargha Gyula: Új özönvíz), képzőművészetünkben ez a folyamat a XX. században erősödött fel – Kovács Margit, Füleky Adrienn, Návay Sándor különböző technológiájú alkotásai jelzik ezt.

Füleky Adrienn színes rézkarcán a bibliai kettős prófécia – a jövőben megismétlődő jelen –, a Tóth Árpád-i „ember utáni csend” képzete ölt testet (Elégia egy rekettyebokorhoz). Mindig van túlélés, megmaradás – de kinek?

Midőn a vízözön dagálya egyre nőtt,
S a szennyes éhes ár
Körülnyaldosta már
Az egyre szűkülő utolsó hegytetőt:

Ember s állat, vegyest, egymást hogy’ törte ott,
S rántotta vissza azt, ki felkapaszkodott,
Míg végre a magas hegycsúcs is elmerült,
S a holt vizek fölé halálnak csendje ült,

Te szörnyű vízözön, ugy-é azért jövél,
Hogy a gonosz, kevély
Hitetlen földi fajt a vak mélységbe mosd?...
Nem úgy vagyunk-e most?
(Vargha Gyula: Új özönvíz)
Noé bárkája
Szitás Erzsébet: Noé bárkája, é. n., olaj, vászon, 90x100 cm, Kecskemét, Ráday Múzeum

Noé bárkája
Zsögödi Nagy Imre: Noé bárkája, 1967/1972, olaj, vászon, 79,2x99,5 cm, Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum
és az 51. zsoltár
Fényes Adolf: és az 51. zsoltár, Bernáth Aurél: Írások a művészetről c. kötetéből

A „kaini út” <<< Fel >>> Bábel tornya