A Biblia a házasságról

Feladatok elosztása, időbeosztás, gazdálkodás


Házasságkötés előtt álló fiatalok ezekben a témákban látnak legkevésbé problémákat. Ilyeneket hangoztatnak:

„Természetesen mindketten csinálunk mindent, amihez erőnk, időnk, képességünk van.”
„Ha már együtt lakunk, úgyis sok időnk lesz.”
„Sok pénzünk lesz, hiszen keresni fogunk.”

Ezzel szemben a valóság az, hogy később, a házasságban, szinte minden konfliktus kiváltó oka ezeken a területeken van. „Kinek a dolga lett volna?”

„Ez már igazán nem az én dolgom.”
„Igazán megérthetnéd, hogy most nem érek rá.”
„Már megint mire költötted a pénzünket?”
„Más férfi miért tud többet keresni? Te egy tutyi-mutyi alak vagy.”

Még Istennek is jut a szemrehányásokból:

„Az asszony, akit mellém adtál... ő szórja el a pénzemet.”

E csapdák elkerüléséhez hat döntésre van szükség:

1. Nincs többé: enyém – tied

Csak miénk lehet
„Mindenük közös volt.”
(ApCsel 2,44)

Az ősgyülekezet vagyonközösségének legalább a családban meg kell valósulnia, hiszen a keresztyén emberek családja gyülekezet is.


Nincs többé:

„ez az én pénzem”
„én keresek többet, nekem több jogom van”
„az én szüleim vették a lakást”
„én tartottalak el, amíg lediplomáztál”

És ez se hangozhat el:

„Semmi közöd hozzá, hogy... mivel töltöm az időmet... mit eszem és mennyit... mit iszom és mennyit.”

Ezeket a mondatokat végleg töröljük a beszélgetéseinkből, sőt az emlékezetünkből is!
Weöres Sándor álombeli látomása sajnos gyakran jellemző valóság:

„Vígláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját: 'Lássa kérem, parádéra megy a pénzem. Nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha, minden.
Én megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer, államreform kéne régen, persze nem hitték. Na tessék! Adó, lakbér... nem csekélység! Öt gyerekem van, kérem!'”

2. Az anyagiakat értékrendünkben hátrább kell szorítanunk

„Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. ”
(Mt 6,24)

Olvasd el figyelmesen a következő bibliai részeket: Péld 30,8-9; Fil 4,11-13; 1Tim 6,8-10.
Ha elolvastad, olvassátok el együtt is! Tegyétek fel a kérdést: valljátok-e és imádkozzátok-e ugyanazt, amit a Példabeszédek 30. szerzője kér imádságában és amit Pál apostol vall!

3. Ne mulasszuk el a feladatok, az idő és a pénz elosztásának rendszeres megbeszélését!

Jobb adni...

A férjszerep nem azt jelenti, hogy mindig az asszony mosogat. A feladatok elosztása időről időre is változhat, körülményeinktől, egészségi állapotunktól, családon kívüli feladatainktól függően.
Ha úgy érzed: sok teher van rajtad, ne duzzogj, hanem beszéljétek meg!


4. Anyagi szükségleteink kielégítését bízzuk Istenre.

Higgyük el, hogy Ő valóban gondoskodik rólunk
Ehhez a ponthoz kiegészítésre nincs szükség. De álljon itt Isten igéje:

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt!”
(Fil 4,6)

„Ne aggódjatok életetekért... mennyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van minderre, De keressétek először az Ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek. ”
(Mt 6,25-34)

5. Vegyük tudomásul, hogy minden az Úré:

én magam, az időm, a lakásom, a pénzem. Én az Úr sáfára vagyok, aki vagyonának egy részét nálam tette le. Egyszer el kell számolnom az Úrnak a rám bízott vagyonnal: a pénzemmel, az időmmel, az elmulasztott alkalmakkal stb. Mi lesz, ha kiderül: elástam ezt a vagyont önmagamba? Az aggodalmaskodás és a házastársak közti civakodás az önmagunk körüli forgásból származik:

Én-középpontú életszemlélet - aggodalmaskodás

Ezzel szemben a másik nagy lehetőség: szabadság Krisztusban.

„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.”
(1Jn 4,18)
Krisztusközéppontú életszemlélet - szabadság
„Mi néked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?”

„Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok,
– aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított,
– és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről,
– sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon.
– Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít,
– és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek. ”
(Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelet)

6. Merjünk bátran adakozni!

„Aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. ”
(2Kor 9,6)

Ha egyetértésre jutottatok az anyagiak dolgában, imádkozzatok együtt:
Édesatyánk, a Te jelenlétedben szeretnénk most szövetséget kötni egymással. Azt akarjuk, hogy életünkben Te légy az első, minden anyagi nyereség elé akarunk helyezni Téged. Elfogadjuk, hogy pénzünknek és minden anyagi javunknak a tulajdonosa Te
vagy, mi csupán kezelői vagyunk a Te vagyonod egy részének, amit ránk bíztál egy időre. Otthonunk is a Tiéd, szeretnénk, ha templomoddá válna, ahol minden a Te dicsőségedet szolgálja, ahol a látogató is Veled találkozhat. Mi magunk is a Te tulajdonaid vagyunk. Pénzünkből és javainkból a Te vezetéseddel szeretnénk önként és örömmel másoknak is adni. Napi szükségleteinkben Rád bízzuk magunkat. Ámen.


Családmodellek <<< Fel >>> Szexualitás a házasságban