A Biblia a házasságról

A házasság célja Isten tervében


Mi hát a házasság célja, ha nem az, hogy általa boldogok legyünk?

1. ... hogy szaporodjunk ...

„Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet.”
(1Móz 1,28)

De ehhez még nem kell házasság, a halak például szaporodnak házasságkötés nélkül is.

2. ... hogy uralkodjunk ...

Kin uralkodjunk? Egymáson? Az emberek egy része ezt teszi: Keleten a férfiak „basáskodnak”, Nyugaton a „papucs-rendszerben”, a nők kezében van a kormány.

„Uralkodjatok – a tenger halain, az ég madarain,
és a földön mozgó minden élőlényen.”
(1Móz 1,28)

Azaz: uralkodjatok a természeten. Ez a felsorolás nem szól a másik emberről. A szaporodás és az uralkodás értelme és előfeltétele:

3. képviselni Istent!

A cél tükrözni Istent, kifejezni Isten egységét

Az Ő megbízásából, az Ő nevében kell uralkodni – „művelni és őrizni” a ránk bízott természetet –, és a biológiai szaporodással együtt az istenfélelmet kell elterjeszteni a földön.

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. ”
(1Móz 1,27)

Ki a „teremtés koronája”?

férfi + nő = Istent képviselő ember A cél: tükrözni Istent, kifejezni Isten egységét. Ez csak akkor sikerülhet, ha Istennel házassági „háromszögben” élünk. Isten lényegéhez tartozik az egység, ezért csak az egymással egységben élő házaspár képes tükrözni Őt.

Isten ellensége a Diabolosz ( = Szétdobáló, Vádló). Ő rombolja az Istennel való kapcsolatunkat és házastársi egységünket.


Az ellenség rombolja az Istennel való- és házastársi kapcsolatunkat

A szaporodás az istenfélelem továbbadása is:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből és teljes erődből!”
(5Móz 6,5)

Jézus szerint ez az első és a legnagyobb parancsolat. Erre épül a további:

„Maradjanak a szívedben ( = értékrended centrumában)
azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.
Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról,
akár a házadban vagy, akár úton jársz,
akár lefekszel, akár fölkelsz!
Kösd azokat jelként a kezedre,
és legyenek fejdíszként a homlokodon.
Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra.”
(5Móz 6,6 – 9)

Más szavakkal: Isten igéje legyen természetes beszédtéma otthonunkban, jártunkban-keltünkben, reggeltől estig. Csak egységben élő házaspár képes megtanítani a gyermekeknek

  • a feltétlen elfogadást és a feltétlen odaadást: az agapét
  • a férfi és a női szerepet

Mert nem csak szóbeli igét kell továbbadni, hanem a magatartás nyelvére lefordított igét is (az „élet beszédét”). Egység nélkül a nő egyedül neveli a gyerekeket, de valójában képtelen rá – lelkileg és testileg egyaránt erejét meghaladó feladat ez. Uralkodni a természeten Isten megbízásából kell, az Ő nevében. Ehhez felhatalmazást (hatalmat) és áldást adott. Nélküle – a magunk nevében uralkodva – kizsákmányoljuk és tönkretesszük a földet.

Az Isten képviseletében uralkodó ember Istent dicsőíti:

Az Isten képviseletében uralkodó ember Istent dicsőíti
„Ó, Urunk, mi Urunk!
Mily felséges a te neved az egész földön. ...
Micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele? ...
Úrrá tetted kezed alkotásain mindent a lába alá vetettél:
a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is,
az ég madarait, a tenger halait...”
(Zsolt 8; Zsolt 2,5-9)

„Magasztalja lelkem az Urat
és az én lelkem ujjong
Isten, az én Megtartóm előtt.”
(Mária éneke: Lk 1,46-47)

A maga nevében uralkodó ember önmagát dicsőíti:

A maga nevében uralkodó ember önmagát dicsőíti
„Sok van, mi csodálatos,
de az embernél nincs semmi csodálatosabb”
Szophoklész

„Magamban bíztam eleitől fogva”
József Attila (öngyilkos lett)

„Tudjátok-e, hogy mi az ember? A por és végtelen fia,
Istent teremtő csodaszellem, Hitvány pehely vasvégzet ellen, Viaskodó harmónia.
Ó, ember, én hiszek tebenned, Ó, ember, mint szeretlek én, Te nyomorúságos,
hatalmas, Te végzetes, te diadalmas, Utód az Isten örökén!”
Juhász Gyula (öngyilkos lett)

Legyünk lelki vezetők (= képviseljük Istent)

  • a családban
  • a munkahelyen
  • a szolgálatban!

De: egység nélkül nincs hatékony vezetés.

„Ha a trombita bizonytalan hangot ad, kicsoda készül a harcra?”
(1Kor 14,8)

4. Ki kell egészíteni (teljessé kell tenni) egymás életét,

mert nélkülem a párom nem teljes egész! A házasság a cipzárhoz és az ollóhoz hasonlít: az egyik félnek egymagában nincs értelme.

„Sem férfi nincs asszony nélkül, sem asszony nincs férfi nélkül az Úrban”
(1Kor 11,11)

Isten jellemformáló eszköze a házasság, mert meg kell tanulnom nem magamra nézve, hanem a páromra nézve élni.

„Rendeljétek alá magatokat egymásnak”
(Ef 5,21)

Hidrogén és oxigén egységben = víz (élet és erő)
Hidrogén és oxigén egymás mellett = durranógáz (pusztulás)
Férfi és nő egységben = házasság
Férfi és nő egymás mellett = páros magány

5. Ki kell ábrázolnunk Isten és népe, Krisztus és egyháza kapcsolatát!

Isten és egyháza kapcsolata
„Amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek
az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket,
ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. ”
(Ef 5,24-25)

„Engedelmeskedni” = magamat a másiknak alárendelni. Hypotasso = beilleszkedni a másik által adott sémába. Az egyház alárendeli magát Krisztusnak, a feleség rendelje alá magát a férjének.

Krisztus példáját kell követnünk

A házasság = „nagy titok” (Ef 5,32) – élő jelkép. A gyülekezet minden funkcióját ellátja:

A gyülekezet funkciói

A jó keresztyén házasság Isten dicsőségét szolgálja. Élő bizonyságtétel. A keresztyének rossz házassága viszont gyalázatára van Isten nevének. Ezért a házasság fontos stratégiai pont Isten és a sátán harcában. A sátán ezért támadja olyan hevesen. Isten terve szerint épülő házasságoddal Isten országát építed. A házasság ezért nem másodlagos ügy a misszió és a hivatás mögött és nem magánügy csupán.


A házasságtól leszek boldog? <<< Fel >>> A házastársi egység akadályai