Jézus fellépésének és halálának idejéről

(Dániel 9,24-27 alapján - Jegyzet a 13. kép leírásához)

   "Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szente.
   Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.
   A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.
   És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad." (Dn 9,24-27)

   70 hétről beszél az Írás, amely Izrael népére "szabatott". Az Úr a nép megtérésére adta ezt a hetven hetet. Tudnunk kell, hogy a Biblia a jövendölésekben évhetekről és évnapokról beszél. Ez azt jelenti, hogy egy napon egy évet, és egy héten hét évet kell értenünk (Lásd: IV. Móz. 14:34; Ezék. 4:6). A hetven hét napokra átszámolva 490 nap, ami egyenlő 490 évvel. A megadott 490 évet felbontja a kijelentés hét hétre, hatvankét hétre és egy hétre.
   Jeruzsálem utcáinak és városfalainak megépítésére kiadott rendelettől kell számolni az időszak kezdetét. Artaxerxes Longimanus perzsa uralkodó 457 októberében kiadott rendeletéről van szó (Ezsd. 6:14; 7, 1, 9!). Hétszer hét, azaz negyvenkilenc évre elkészülnek az utcák és a városfalak, mégpedig "viszontagságos időben". Erről Nehémiás könyvében olvashatunk (4:17-23). A zsidó nép a samaritánusokkal harcban állt, mivel meg akarták hiúsítani a városfalak elkészítését. Az ellenség miatt a kőfalon munkálkodók "egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal a fegyvert tartották." A nehézségek ellenére az első ábrán is jelölt időre i. e. 408-ra elkészültek az utcákkal és a városfalakkal.   Ezután hatvankét hét múlva fellép a Messiás (62x7=434 év). A kiindulási pontunktól, 457-től: ez 483 évet jelent. A második ábra szemlélteti, hogy 457-től 483 teljes évet számolva (I.e. 1. után i.sz. 1. következett, azaz "0. év" nem volt) hogyan jutunk el 27 októberéig. Pontosan ekkor lépett fel Jézus azzal az üzenettel, hogy "betelt az idő". Ez az idő telt be, ezt jövendölte meg Dániel próféta (Lásd még: Ószövetségi jövendölések Jézus Krisztusról és beteljesülésük, 10-12. pont).   Sokszor zavart okoz az i. sz. 27. év dátuma. Jézus fellépésekor az evangélium szerint "mintegy harminc esztendős" volt: mi pedig azt szoktuk mondani, hogy időszámításunk kiindulási pontja Krisztus születési éve. Ennek az eltérésnek az oka egy római apát, Dionysius Exiguus nevéhez fűződik. Ő egységesítette az ókori időszámításokat, és a rendelkezésére álló hiányos adatok miatt négy évet tévedett (Lásd: Gerhard Kroll: i. m. 9. o.).
   A megmaradt hét év felén, vagyis 31. húsvétján történik meg a "Messiás kiirtása": Jézus Krisztus kereszthalála.
   A "hét feléig" Jézus "erősítette meg a szövetséget" a néppel, vagyis nyilvános szolgálata alatt ő hirdette Isten üzenetét számukra. A "hét" második felében az apostolok tették ezt Mesterük utasítására. Az ellenségszerető Isten munkálkodni akart gyűlölőiért is! Tanítványai ezt tették István megkövezéséig: de utána menekülniük kellett Jeruzsálemből (Csel. 7:58-8:4).
   A jövendölés beszél Jeruzsálem és a templom "vízözönszerű", teljes pusztulásáról is. Ezt "egy következő fejedelem népe" fogja végrehajtani.
   Jeruzsálem teljes pusztulása tragikus körülmények között: i. sz. 70-ben történt. Erről olvashatunk Josephus Flavius: A zsidó háború c. munkájában (1963., Bp, 423-444. o.) a szemtanú megelevenítő erejével. Titus, Vespasianus császár fia romboltatta le Jeruzsálemet. Egészen pontosan határozta meg a jövendölés a rangját, mivel fejedelem (princeps) volt. A templom az ő akarata ellenére semmisült meg, ugyanis katonái gyújtogatását nem tudta megakadályozni és az teljesen leégett. A próféciának még sok más részlete is beteljesedett! Ezekre itt nem térhettünk ki.