Albrecht Dürer: Krisztus búcsúja
1502-5, 296x208 cm, Rézmetszet
(Eseményrend: 22., II. térkép/1.)
 
   Dürer metszetén láthatjuk, amint Jézus elbúcsúzik édesanyjától, mert elérkezett nyilvános szolgálatának ideje. Mária arcán féltés és aggódás tükröződik. Fia szeretettel fordul vissza, és búcsút int, de határozottan indul útjára.
   Jézus így szólt fellépésének kezdetén:
   - "Betelt az idő, és elközelített Isten országa! Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!" (= örömhírben). (Mk. 1:15). Keresztelő János szintén Isten országának "elközelítéséről" beszél (Mt. 3:2). Vajon milyen idő "telt be"? Miért beszélnek erről ilyen hangsúlyosan?
   Egy több mint 550 éves ószövetségi jövendölés előrejelzése teljesedett most be. Ekkor ugyanis Dániel próféta kijelentést kapott az Úrtól, amelyből évre pontosan kiszámítható a Megváltó fellépése, sőt, halálának időpontja! (Dán. 9:24-27) (Lásd: Jézus fellépésének és halálának idejéről Dániel 9,24-27 alapján) Amikor Pascal, a nagy francia gondolkodó és természettudós megismerte e jövendölést a többi bibliai prófécia mellett, megdöbbent pontos beteljesedésén. Így emlékszik vissza már később arra, hogy sok-sok évi eredménytelen keresés után hogyan talált Jézus Krisztusra az előbbiek alapján (Gondolatok. Bp., 1978., 283-287. o.):
   
   "Kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban? Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert akárki mondhatja, kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendölések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. ... A Jézus Krisztust bizonyító legnagyobb érvek a jövendölések. ... Már az is végtelen tudást tételezne fel, ha egyetlen ember írta volna meg egy könyvben a Jézus Krisztusra vonatkozó összes jövendölést, eljövetelének idejét és módját, s aztán Jézus valóban e jövendölések szerint jött volna el.
   Itt azonban sokkal többről van szó: négy évezreden át egymást követő férfiak szakadatlan soráról, akik eltérés nélkül jövendölik ugyanazt az eljövetelt."
   
   Csak ezeknek a próféciáknak az ismeretében (Lásd: Ószövetségi jövendölések Jézus Krisztusról és beteljesülésük) érthetjük meg Jézus és Keresztelő János tanítását, szolgálatát, és az ebben a korban uralkodó Messiás-várást! Ezek vizsgálatából kitűnik, hogy a Biblia nem mesekönyv, hanem értelmes és igaz kijelentéseket tartalmaz.
   Ennyi évvel a megtörtént esemény előtt képes-e valaki megmondani, hogy mi történik? Vajon ki áll e mögött? A Biblia Ésa. 46:9-10. verseiben így válaszol:
   
   "Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat."
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Milyen idő "telt be" Krisztus fellépésekor?
   2. Miért vannak a Bibliában jövendölések?
   3. Létezik-e a Biblián kívül olyan könyv, amelyben ilyen beteljesült (és ellenőrizhető!) jövendölések vannak?