Ószövetségi jövendölések Jézus Krisztusról és beteljesülésük

 
Jövendölés
Beteljesedés
Származása
1.Asszonytól fog születni (I. Móz. 3:15)(Mt. 1:20; Lk. 1:31)
2.Sém utóda lesz (I. Móz. 9:19-29)(Lk. 3:36)
3.Ábrahám utóda lesz (I. Móz. 22:18)(Mt. 1:2; Lk. 3:34)
4.Jákob utóda lesz (I. Móz. 28:13-14)(Mt. 1:2; Lk. 3:34)
5.Júda törzséből származik (II. Móz. 49:8-10)(Mt. 1:2; Lk. 3:33)
6.Dávid nemzetségéből származik
(II. Kir. 7:12-14; Zsolt. 132:11; Ésa. 11:1)
(Mt. 1:6; Lk. 3:31)

Születési helye és körülményei

7.Betlehemben fog születni (Mik. 5:2)(Mt. 2:1; Lk. 2:4:15)
8.Szűztől (fiatalasszonytól) (Ésa. 7:14)(Mt. 1:18-25; Lk. 1:26-38)
9.Gyermekeket gyászolnak Betlehemben és környékén (Jer. 31:15)Heródes gyermekgyilkossága (Mt. 2:16-18)
10.Amikor a "fejedelmi pálcát", a vallási és törvényhozó jogot elveszik Júdától (I. Móz. 49:10)A zsidósági királyi trónján az idumeai Nagy Heródes volt az első idegen, aki az előbbieket beteljesítette (Lk. 2:1-3; Jn. 19:15)
11.A másodszor felépített templomot fogja megdicsőíteni jelenlétével (Ag. 2:7-9)Jézus többször is megfordult a második templomban (Lásd az eseményrendben a jeruzsálemi látogatásokat!)
12.A Jeruzsálem újraépítésére (az utcákról és városfalakról van szó!) kiadott rendelet után 69 évhéttel - ami (69x7) egyenlő 483 évvel - fel fog lépni (Dán. 9:24). A jövendölésekben egy nap egy évet jelent (IV. Móz. 14:34; Ezék. 4:6)Artaxerxes Longimanus i. e. 457 októberében adta ki az említett rendeletet. Ettől számítva 483 évre, i. sz. 27 októberében fellépett Jézus a "betölt az idő" (Mk. 1:15) üzenetével. Ez a dátum egybeesik Tibérius császár 15. évével (Lk. 3:1) és a templom felújításának 46. esztendejével is (Jn. 2:20). (Lásd: Gerhard Kroll: i. m. 199. és 248. o.)

Hírnök és útkészítő előzi meg fellépését

13.Az Úr követe ad hírt róla (Mal. 3:1)Keresztelő János fellép
(Mt. 3:1-2; Mk. 1:2; Lk. 3:2; Jn. 1:6-7; Mt. 11:10)
14.Előkészíti az ő útját (Ésa. 40:3-5)(Mt. 3:3; Mk. 1:3; Lk. 3:4; Jn. 1:23)

Kettős természete van

15."Emberfia" (Dán. 7:13)(Mt. 8:20; Mk. 8:31; Lk. 7:34; Jn. 1:52 stb.)
16.Isten fia (Zsolt. 2:7) "Erős Isten: örökkévalóság atyja, békesség fejedelme" (Ésa. 9:6; Zak. 6:12-13); Általa "velünk az Isten" (Ésa. 7:14)Az Atya ezt megerősítette keresztségekor:
(Mt. 3:17; Mk. 1:11; Lk. 3:22),
és színeváltozásakor: (Mt. 17:5);
Jézus is állította (Mt. 16:16-17; Mt. 26:63-64;
Jn. 3:16-18; 5:23; 8:58; 10:30-38; 14:10;
17:5, 23 stb.)
17.Szentlélekkel teljes, és az igazság királya
(Ésa. 11:1-5; Zsolt. 45:7-8; Ésa. 42:1; Ésa. 63:1)
(Jel. 19:2)

Próféta, király és főpap egy személyben

18.Próféta (V. Móz. 18:18)(Jn. 16:4; Csel. 3:22)
19.A Szentírás ihletője (I. Pét. 1:11)(II. Pét. 1:20-21; II. Tim. 3:16)
20.Király (Zsolt. 2:6 Zak. 9:9; Ésa. 9:6; IV. Móz. 24:17)Az angyal is hangoztatja (Lk. 1:32). Királyként hódolnak néki (Mt. 2:2). Pilátus előtt maga is vallja (Jn. 18:37). A kereszt felirata is hirdeti (Mt. 27:37)
21.Főpap (Zsolt. 110:4; Zak. 6:12)Egyetlen közvetítő Isten és ember között
(Zsid. 4:14-10, 29)
22.A bűntől megszabadít és üdvösségre vezet
(Ésa. 42:1-7)
(Jn. 1:29)
23.Új szövetséget alapít (Jer. 31:31-33)(Mt. 26:28; Mk. 14:24; Lk. 22:20; Zsid. 10:16)

Bevonulása Jeruzsálembe

24.Örvendezés lesz e napon (Zsolt. 118:24-26)(Mt. 21:9)
25.Szamárháton vonul be a városba (Zak. 9:9)(Mt. 21:7; Mk. 11:7; Jn. 19:30; Jn. 12:14)

Isten szenvedő szolgája

26.A nép fejedelmei (főpapjai és írástudói) megvetik
(Zsolt. 118:22)
Halálra adják és keresztre feszítik
27.Egyik asztaltársa árulja el (Zsolt. 41:10)(Jn. 13:26)
28.Harminc ezüstpénzért (Zak. 11:12)(Mt. 26:15)
29.A pénzt a "fazekas elé vetik" (Zak. 11:7)Egy fazekastól telket vettek temetőhelyül az idegenek számára (Mt. 27:7-8; Csel. 1:19)
30.Az áruló helyét más foglalja el (Zsolt. 109:8)(Csel. 1:17-20)
31.Tanítványai elhagyják (Zak. 13:7)(Mk. 14:50)
32."Fájdalmak férfia"-ként fog szenvedni
(Ésa. 53; Zsolt. 22:1-7; Zsolt. 69:1-5, 15-21).
Megverik, köpdösik, szidalmazzák, csúfolják, kínozzák (Ésa. 50:6; 53:7)
(Mt. 27:26-31; Mk. 15:16-20; Jn. 19:1-5)
33.Türelmesen szenved és önként feláldozza életét, hogy a bűnösöket üdvözítse (Ésa. 53:4-8): Mindezt némán viselte (Ésa. 53:7)(I. Pét. 2:23-24)
34.Köntösére sorsot vetnek (Zsolt. 22:19)(Mt. 27:35; Mk. 15:24; Jn. 19:23-24)
35.Átlyukasztják kezeit és lábait (Zsolt. 22:17)(Mt. 27:35; Mk. 15:24-28; Lk. 23:33)
36.Gonosztevők között szenved (Ésa. 53:9:12)(Mt. 27:38; Mk. 15:27-28; Lk. 23:33; Jn. 19:18)
37.Méreggel és ecettel kínálják (Zsolt. 69:22)(Mt. 27:34; Mk. 15:23)
38.Csúfolják a kereszten (Zsolt. 22:8-9)(Mt. 27:39-44; Mk. 15:29-32; Lk. 23:35-39)
39.Szomjazik (Zsolt. 22:15-16)(Mt. 19:28)
40.Az Atya elhagyja őt
(Zsolt. 22:2-7; Zsolt. 31:23; Zsolt 69:21)
(Mt. 27:46; Mk. 15:34)
41.Atyja kezébe helyezi életét (Zsolt. 31:6)(Lk. 23:46)
42.Csontjait nem törik meg (II. Móz. 12:46)(Jn. 19:31-36)
43.Oldalát átszúrják (Zak. 12:12)(Jn. 19:37)

Jézus halálának ideje

44.A fellépést követő hét (= 7 év) közepén hal meg. "Kiirtják a Messiást" (Dán. 9:26-27)27 októberétől számítva három és fél éves nyilvános szolgálat után, 31 húsvétján a kereszten meghal Jézus (Eseményrend: 258.)

Temetése

45.Sírját a gonosztevők között jelölik ki, de gazdagok mellé fogják eltemetni (Ésa. 53:9)(Mt. 27:59-60; Lk. 23:50-54)

Feltámadása

46.Fel fog támadni (Zsolt. 16:9-11)(Eseményrend: 268.)

Megdicsőülése

47.Isten jobb keze felől ül dicsőségben
(Zsolt. 16:8; Zsolt. 110:1:5)
(Mk. 16:19; Mk. 14:62; Lk. 22:69;
Csel. 7:55-56; Róm. 8:34 stb.)

A Szentlélek elküldése

48.Onnan kiárasztja a Szentlelket (= korai esőt)
(Joel 12:23-29; Ésa. 44:3)
(Csel. 1:4-8; 2:16-17)
49.Közvetlen második eljövetele előtt a "késői esőt" (Zak. 10:1; Joel 2:23; Hós. 6:3)(Mt. 24:14)

Jézus Krisztus második eljövetele

50.Ítéletet hirdet (Ésa. 66:15-16; Mal. 4.)(Jelei Mt. 24; Mk. 13.; Lk. 21.;
II. Thessz. 2. és Jelenések könyve próféciái)