Jézus Krisztus életének eseményei

(i.e. 5. ősz - i.sz. 31. húsvét)

 Az eseményrendről
 
1.Előzmények
2.Jézus születéstörténete
3.Jézus gyermek- és ifjúkora
4.Jézus nyilvános fellépése (i. sz. 27 ősze), szolgálatának kezdete,
keresztsége, megkísértése
5.Jézus első, rövid galileai látogatása
6.Jézus júdeai szolgálata 28 húsvéttól 29 húsvétig
egy rövid galileai út megszakításával
7.Jézus nagy galileai szolgálata 29 húsvéttól 30 őszéig (másfél év)
rövid jeruzsálemi látogatás megszakításával, 1. szakasz
8.A nagy galileai szolgálat 2. szakasza
9.A nagy galileai szolgálat 3. szakasza
10.Jézus utolsó igehirdetői körútja 30 késő őszétől,
ezen belül a péreai szolgálata útban Galileából Jeruzsálembe,
közben egy rövid jeruzsálemi látogatás
11.Jézus utolsó hete Jeruzsálemben 31 húsvétkor,
pontosabban a húsvét péntekje előtti vasárnaptól
12.Jézus szenvedéstörténete, halála, temetése; csütörtök estétől péntek estig
13.Jézus feltámadása, megjelenései, mennybemenetele
  
  
 Az eseményrendről
  
 
   Az eseményrenddel kapcsolatban megjegyezzük, hogy Jézus nagy galileai szolgálatát Máté, Márk és Lukács evangéliuma örökíti csak meg. Ezeket szokták szinoptikus (= együttnéző) evangéliumoknak is nevezni, mivel párhuzamosan: egymást kiegészítve tárgyalják az eseményeket. János evangéliuma tudatosan kiegészítő jellegű az előzőekhez képest, mivel jóval utánuk íródott. Főként Jézus kezdeti júdeai működéséről és későbbi jeruzsálemi látogatásairól szól. Jézus utolsó igehirdető körútját és a péreai szolgálatát lényegében csak Lukács evangélista írja le. A szenvedéstörténetet mind a négy evangélium közli.
   A szinoptikus evangéliumok nem követnek mindig pontos időrendet a nagy galileai szolgálatot ismertetve. Különösen Máté evangéliuma, amely bizonyos csoportosításokban ismerteti Jézus tanításait és tetteit. Nehéz volt visszaemlékezni az események egészen pontos sorrendjére: hisz nem is ebben van a lényeg.
   A Biblia szerint a Szentlélek az evangélisták természetes képességein keresztül hatott. Ihletése által biztosította azonban azt, hogy az evangéliumok mindazt megőrizzék, ami minden kor minden emberének szükséges (II. Tim. 3:16; II. Pét. 1:20-21). Megfigyelhetjük, hogy egy-egy evangéliumban az időben és belső összefüggésben összetartozó események mindig együtt vannak. A négy evangélium egybevetéséből és az így kapott eredmény gondos megfigyeléséből kirajzolódik az időrend is.
  
 
  
  
1.Előzmények

(Mt. 1; Lk. 1.)
  
1.Keresztelő János születésének bejelentése (Lk. 1:5-22)
2.Jézus születésének bejelentése Józsefnek (Mt. 1:18-25)
3.Jézus születésének bejelentése Máriának (Lk. 1:26-38)
4.Mária látogatása Erzsébetnél (Lk. 1:39-56)
5.Keresztelő János születése (Lk. 1:57-80)
  
 
  
2.Jézus születéstörténete

(Mt. 2; Lk. 2:1-39)
  
6.Utazás Názáretből Betlehembe a népszámlálásra, összeírásra; Jézus születése (Lk. 2:1-7; Jn. 1:14)
7.Angyalok megjelenése a betlehemi pásztoroknak, látogatásuk a jászolnál (Lk. 2:8-18)
8.A napkeleti bölcsek látják a Messiás csillagát és elindulnak Júdeába (Mt. 2:2)
9.Jézus körülmetélése születése után 8 nap múlva (Mt. 1:25; Lk. 2:21)
10.Jézus elsőszülöttként való bemutatása a templomban, születése után 40 nap múlva (Lk. 2:22-4)
11.Simeon és Anna bizonyosságtétele (Lk. 2:25-38)
12.A napkeleti bölcsek megjelenése Jeruzsálemben, majd Betlehemben (Mt. 2:1-12)
13.Menekülés Egyiptomba (Mt. 2:13-15)
14.Nagy Heródes gyermekgyilkossága (Mt. 2:16-18)
15.Heródes halála nem sokkal i. e. 4. márc. 12-e után (Mt. 2:19)
16.Fia, Archelaosz kerül Júdea élére (Mt. 2:22)
17.Visszatérés a galileai Názáretbe (Mt. 2:19-23; Lk. 2:39)
  
 
  
3.Jézus gyermek- és ifjúkora

(Lk. 2:40-52; Mk. 6:3)
  
18.Jézus gyermekségének általános jellemzése (Lk. 2:40; 51/a-52)
19.A lelki előkészület "rejtett éveiben" egy látogatása szüleivel a jeruzsálemi templomban húsvét ünnepén, 12 éves korában, beszélgetése a rabbikkal; kilétéről és küldetéséről tett kijelentése (Lk. 2:41-50)
20.Ácsmesterként dolgozott Názáretben (Mk. 6:3)
  
 
  
4.Jézus nyilvános fellépése (i. sz. 27 ősze), szolgálatának kezdete,
keresztsége, megkísértése


(Mt. 3:1-4, 11; Mk. 1:1-13; Lk. 3:1-4, 13; Jn. 1:19-52; lásd a 2. térképet)
  
21.Keresztelő János megkezdi útkészítő igehirdetését (Mt. 3:1-12; Mk. 1:1-8; Lk. 3:1-18)
22.Jézus keresztsége Keresztelő János által, az Atya bizonyságtétele
(Mt. 3:13-17; Mk. 1:9-11; Lk. 3:21-22; Párh.: Kol. 2:12)
23.Keresztelő János bemutatja Őt a népnek (Jn. 1:6-7, 15-18)
24.Jézus megkísértése (Mt. 4:1-11; Mk. 1:12-13; Lk. 4:1-13)
25.János válasza a jeruzsálemi vizsgálóbizottságnak (Jn. 1:19-34)
26.Jézus visszatérése a pusztából a Jordánhoz: az első tanítványok csatlakozása (Jn. 1:35-52)
  
 
  
5.Jézus első, rövid galileai látogatása

(Jn. 2:1-12)
  
27.Menyegző a galileai Kánában: Jézus első csodatette (Jn. 2:1-11)
28.Látogatás és néhány napi időzés Kapernaumban (Jn. 2:12)
  
 
  
6.Jézus júdeai szolgálata 28 húsvéttól 29 húsvétig
egy rövid galileai út megszakításával


(Jn. 1:19-5, 47; Mt. 4:12; Mk. 1:14)
  
29.Jeruzsálembe utazás (1. alkalommal) húsvétra (Jn. 2:13-25)
30.A templom első megtisztítása (Jn. 2:13-17)
31.Nikodémussal való beszélgetés (Jn. 3:1-21)
32.Júdeai tanítószolgálat (Jn. 3:22)
33.Jézus tanítványai keresztelnek (Jn. 4:2)
34.A farizeusok viszályt próbálnak szítani János és Jézus tanítványai között (Jn. 3:25-36)
34.Jézus második, rövidebb galileai tartózkodása (Jn. 4:3, 43)
35.Áthaladás Samárián, beszélgetés a samáriai asszonnyal, 2 napi időzés Sikárban (Jn. 4:4-43)
36.A galileai Kánában időzve a kapernaumi királyi ember fiát meggyógyítja (Jn. 4:46-54)
37.Ismét Jeruzsálemben (2. alkalommal), 29 húsvét (Jn. 5:1)
38.A bethesdai béna ember meggyógyítása szombatnapon. Jézus Nagytanács (szanhedrin) elé idézése és megölésének szándéka; Jézus bizonyságtétele előttük (Jn. 5:1-47)
 Jézus visszatér Galileába, mikor tudomást szerzett Keresztelő János bebörtönzéséről
(Mt. 4:12; 14:3-5; Mk. 1:14; 6:17-20; Lk. 3:19-20)
  
 
  
7.Jézus nagy galileai szolgálata 29 húsvéttól 30 őszéig (másfél év)
rövid jeruzsálemi látogatás megszakításával, 1. szakasz


(Mt. 4:12-17, 29; 8:1-4, 14-17; 12:1-15; Mk. 1:14-3, 19; Mt. 9:1-17; Lk. 4:14-6:49)
  
39.Jézus tanít Galilea különböző helységeiben (Mt. 4:12; Mk. 1:14-15; Lk. 4:14-15)
40.Jézus elvetése Názáretben (Lk. 4:16-30)
41.Tanít és gyógyít Kapernaumban (Mt. 4:13-17; Mk. 1:21-37; Lk. 4:31-42)
42.A tisztátalan lélek kiűzése (Mk. 1:23-28; Lk. 4:33-37)
43.Simon anyósának meggyógyítása (Mt. 8:14-15; Mk. 1:29-31; Lk. 4:38-39)
44.Sok más beteg meggyógyítása (Lk. 4:40-41)
45.A csodálatos halfogás és a tanítványok elhívása igehirdetői szolgálatra
(Mt. 4:18-22; Mk. 1:16-20; Lk. 5:1-11)
46.Jézus visszavonulása Kapernaumból, prédikál és gyógyít Galilea különböző helységeiben
(Mt. 4:23-25; Mk. 1:38-39; Lk. 4:43-44)
47.A leprás meggyógyítása (Mt. 8:2-4; Mk. 1:40-45; Lk. 5:12-15)
48.Visszatérés Kapernaumba (Mk. 2:1-2)
49.A gutaütött lelki-testi meggyógyítása (Mt. 9:2-8; Mk. 2:3-12)
50.Lévi-Máté elhívása, a farizeusok ellenvetése és Jézus bizonyságtétele
(Mt. 9:9-13; Mk. 2:13-17; Lk. 5:27-32)
51.Keresztelő János tanítványainak kérdése a böjtről és Jézus válasza
(Mt. 9:14-17; Mk. 2:18-22; Lk. 5:33-39)
52.A tanítványok kalásztépése szombaton és Jézusnak az ezzel kapcsolatos ellenvetésre adott válasza
(Mt. 12:1-8; Mk. 2:23-28; Lk. 6:1-5)
53.A száradtkezű ember meggyógyítása szombatnapon a kapernaumi zsinagógában, a farizeusok haragja
(Mt. 12:9-14; Mk. 3:1-6; Lk. 6:6-11)
54.Sokak meggyógyítása (Mt. 12:15; Mk. 3:7-12)
55.Az Úr tanítványainak kiválasztása (Mt. 10:1-4; Mk. 3:13-19; Lk. 6:12-16)
 A Hegyibeszéd:
56.- Felépítése, tartalmi vázlata (Mt. 4:23-7:29; Lk. 6:12-49)
57.- A boldogmondások (Mt. 5:3-12; Lk. 6:20-23)
58.- Az ehhez kapcsolódó jajkiáltások (Lk. 6:24-26)
59.- A hívő gyülekezet szerepe a világban, hasonlatokkal megvilágítva (Mt. 5:13-16)
60.- Jézus és a törvény (Mt. 5:17-48; Lk. 6:27-36)
61.- A hamis és a helyes imádság: a Miatyánk mintaimája (Mt. 6:1-18)
62.- Az aggodalmaskodás és a hívő bizodalom (Mt. 6:19-34)
63.- Az ítélkezés és az irgalmasság (Mt. 7:1-6; Lk. 6:34-42)
65.- Az igazi vallásosság összefoglalása (Mt. 7:12-14)
66.- Az igaz és a hamis próféták megkülönböztetése (Mt. 7:15-20)
67.- Mérték az igaz és a hamis vallásos ember megkülönböztetéséhez (Mt. 7:21-27; Lk. 6:43-49)
  
 
  
8.A nagy galileai szolgálat 2. szakasza

(Mt. 8:5-14; Mk. 3:20-6:34; Lk. 7:1-9:11)
  
68.A kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása (Mt. 8:5-13; Lk. 7:2-10)
69.A naini ifjú feltámasztása (Lk. 7:11-17)
70.Keresztelő János kérdése és Jézus válasza (Mt. 11:2-19; Lk. 7:18-35)
71.A hitetlen városok megfeddése (Mt. 11:20-24)
72.Vándorlás Galileában (Lk. 8:1-3)
73.Vita Jézus gyógyító erejének forrásáról: Jézus nyilatkozata ezzel kapcsolatban a Szentlélek elleni bűnről
(Mt. 12:23-32; Mk. 3:22-30; Párh.: Lk. 11:14-23)
74.A jó és rossz fák gyümölcsei: tanítás a beszédről (Mt. 12:33-37)
75.A jelet kérők (Mt. 12:38-42; Párh.: Lk. 11:16)
76.A visszatérő gonosz lélek példázata (Mt. 12:43-45; Párh.: Lk. 11:24-26)
77.Jézus családjának törekvése, hogy elhívják szolgálatából a Megváltót
(Mt. 12:46-50; Mk. 3:21; 31-35; Lk. 8:19-21)
78.Jézus felhívása a megfáradtaknak (Mt. 11:28-30)
79.Távozás a keleti partra, a szélvihar lecsendesítése (Mt. 8:23-27; Mk. 3:35-41; Lk. 8:22-25)
80.A gadarai utazás (Mt. 8:18, 23; Mk. 4:35-36; Lk. 8:22)
81.A gadarai ördöngösök meggyógyítása (Mt. 8:28-34; Mk. 5:1-20; Lk. 8:26-39)
82.Ismét a nyugati parton (Mt. 9:1)
83.Jairusz leányának feltámasztása (Mt. 9:18-19, 23-26; Mk. 5:22-24, 35-43; Lk. 8:41-42, 49-56)
84.A vérfolyásos asszony meggyógyítása (Mt. 9:20-22; Mk. 5:25-34; Lk. 8:43-48)
85.A két vak és a megszállott néma meggyógyítása (Mt. 9:27-34)
86.A magvető példázata (Mt. 13:3-23; Mk. 4:3-20; Lk. 8:4-15)
87.A búza és a konkoly példázata (Mt. 13:24-30, 36-43)
88.A magától növekedő vetés példázata (Mk. 4:26-29)
89.A mustármag példázata (Mt. 13:31-32; Mk. 4:31-32; Párh.: Lk. 13:18-19)
90.A kovász példázata (Mt. 13:33; Párh.: Lk. 13:20-21)
91.Az elrejtett kincs példázata (Mt. 13:44)
92.Az igazgyöngy példázata (Mt. 13:45-46)
93.A tengerbe vetett háló példázata (Mt. 13:47-50)
94.Annak a gazdának a példázata, aki ó-t és újat hoz elő tárházából (Mt. 13:52)
95.Jézus utolsó látogatása Názáretben, ismételt elutasítása (Mt. 13:54-58; Mk. 6:1-6)
96.A 12 tanítvány kiküldése első önálló missziószolgálatra (Mt. 10:5-42; Mk. 6:7-13; Lk. 9:1-6)
97.Keresztelő János halála (Mt. 14:1-12; Mk. 6:14-29; Lk. 9:7-9)
98.Jézus visszavonulása tanítványaival Betsaida vidékére (Mt. 14:13-14; Mk. 6:30-34; Lk. 9:10-11)
  
 
  
9.A nagy galileai szolgálat 3. szakasza

(Mt. 14:15-18:35; Mk. 6:35-9:50; Lk. 9:12-50; Jn. 6:1-10:21)
  
99.A kenyérszaporítás csodája (5000 férfi megvendégelése), és a királlyá kiáltás visszautasítása
(Mt. 14:15-21; Mk. 6:35-44; Lk. 9:12-17; Jn. 6:5-15)
100.A tanítványok viharba kerülnek a galileai tengeren való átkelésük közben, Jézus és Péter a tengeren jár (Mt. 14:22-33; Mk. 6:45-52; Jn. 6:16-21)
101.Kikötés Genezáret vidékén, sok beteg meggyógyítása (Mt. 14:34-36; Mk. 6:53-56)
102.Jézus találkozása és beszélgetése az őt kereső tömeggel a kapernaumi zsinagógában. A válság kialakulása: sokan elhagyják Jézust; Péter hűségnyilatkozata (Lk. 9:18-28; Jn. 6:22-71)
103.Jézus az élet kenyere (Jn. 6:30-63)
104.Párbeszéd a farizeusokkal a hagyományokról (Mt. 15:1-20; Mk. 7:1-23)
105.Visszavonulása Szíro-Föníciába a tanítványokkal; A kananeus asszony leányának meggyógyítása
(Mt. 15:21-28; Mk. 7:24-30)
106.Genezáret-tavának keleti partjára megy Jézus, a Tízváros vidékére, a gadarénusok földjére; a süket és nehezen szóló ember meggyógyítása (Mt. 15:29; Mk. 7:31-37)
107.Nagy tömeg egybegyülekezése: 4000 férfi megvendégelése három napi tanítás után (Mt. 15:30-38)
108.Áthajózás a nyugati partra, Magdala vidékére: a genezáreti síkság déli részére; a farizeusok jelkívánása (Mt. 15:39-16:4; Mk. 8:10-12)
109.Ismét utazás hajóval a keleti partra, a betsaidai vak meggyógyítása (Mk. 8:13-26)
110.Visszavonulás Caezárea-Filippi pogány vidékére, Péter vallomása és megbízatása; Jézus először szól haláláról és szenvedéseiről (Mt. 16:13-26; Mk. 8:27-38; Lk. 9:18-27)
111.Jézus elváltozása és megdicsőülése három tanítványa jelenlétében
(Mt. 17:1-13; Mk. 9:1-10; Lk. 9:28-36)
112.A holdkóros gyermek meggyógyítása (Mt. 17:14-21; Mk. 9:14-29; Lk. 9:37-42)
113.Visszatérés Galileába, Jézus másodszor szól szenvedéseiről (Mt. 17:22-23; Mk. 9:30-32; Lk. 9:43-45)
114.A két drahmaszedőkkel kapcsolatos párbeszéd és csodatétel Kapernaumban (Mt. 17:24-27)
115.Jézus feddése és tanítása tanítványai "ki a nagyobb" vitájával kapcsolatban
(Mt. 18:1-22; Mk. 9:33-50; Lk. 9:46-50)
116.A vitán belül a gyermekekről (Mt. 18:2-6; Mk. 9:36-37; Lk. 9:47-48)
117.A botránkozásokról (Mt. 18:7-10; Mk. 9:42-50; Párh.: Lk. 17:1-2)
118.Az elveszett juh példázata (Mt. 18:11-14; Párh.: Lk. 15:4-7)
119.A megbocsátásról (Mt. 18:15-22; Párh.: Lk. 17:3-4)
120.Az adós szolga példázata (Mt. 18:23-35)
121.Jézus látogatása Jeruzsálembe (3. alkalommal), bizonyságtétel, a sátoros ünnep közepe táján (nyolcnapos volt ez az ünnep), 30 őszén (okt.) (Jn. 7:1-53)
 Két nevezetes cselekedete ennél a látogatásnál:
122.- A vakonszületett ember meggyógyítása (Jn. 9:1-41)
123.- A házasságtörő nő esetével kapcsolatos állásfoglalása Jézusnak (Jn. 8:1-59)
124.Ekkor elhangzó tanításai:
125.- Jézus az élet vizének forrása (Jn. 7:37-39)
126.- Jézus az élet világossága (Jn. 8:12; Párh.: 9:5; 12:46)
127.- Jézus a jó pásztor (példázat) (Jn. 10:1-21)
 A jeruzsálemi vezetők Jézus elleni támadásai:
128.- Szolgákat küldtek ki, hogy elfogják, de ezek annyira Jézus személye és tanításai hatása alá kerültek, hogy nem tudták végrehajtani a parancsot (Jn. 7:32:44-46)
129.- Összehívták a Szanhedrint, hogy elítéljék Jézust: de ezt meghiúsította Nikodémus felszólalása
(Jn. 7:48-53)
130.- Tőrbe akarták csalni a házasságtörő nő esete által (Jn. 8:3-6)
131.- Határozatot hoztak, hogyha valaki Messiásnak vallja Jézust, azt ki kell közösíteni a helyi zsinagógából
(Jn. 9:22)
  
 
  
10.Jézus utolsó igehirdetői körútja 30 késő őszétől,
ezen belül a péreai szolgálata útban Galileából Jeruzsálembe,
közben egy rövid jeruzsálemi látogatás


(Mt. 19:1-20:34; Lk. 9:51-19:28; Mk. 10:1-52; Jn. 10:22-12:11)
  
132.Visszatérés Galileába és indulás az utolsó útra Jeruzsálem felé (Mt. 19:1-2; Mk. 10:1; Lk. 9:51)
133.Egy samaritánus falu elutasítja Jézus szálláskeresését (Lk. 9:52-56)
134.Jézus válaszai az őt követni vágyóknak (Lk. 9:57-62)
135.A 70 tanítvány kiküldése (Lk. 10:1-12)
136.A tanítványok visszaérkezése (Lk. 10:17-24)
137.Jajkiáltások a hitetlen galileai városokra (Lk. 10:13-15)
138.Az irgalmas samaritánus példázata (Lk. 10:25-37)
139.Jézus Márta és Mária házánál (Lk. 10:38-42)
140.Rövid látogatás Jeruzsálemben (4. alkalommal) a templomszentelés ünnepén, 30 telén (Jn. 10:22-39)
141.Imádkozni tanítás a Miatyánk megismétlésével, (Lk. 11:1-4)
142.és a kenyeret kérő barát példázatával (Lk. 11:5-13)
143.Ki által űzi ki Jézus az ördögöket? (Lk. 11:14-20)
144.Az erős fegyveres példázata (Mt. 12:29; Lk. 11:21-26; Mk. 3:27)
145.Jézus válasza az édesanyját magasztaló megjegyzésre (Lk. 11:29-36)
146.A jelkívánók megfeddése: Jónás jele (Lk. 11:29-36)
147.Jajkiáltások a farizeusok és az írástudók ellen (Lk. 11:37-54)
148.Intelmek és bátorítások Péreában az összesereglett tömegnek, a Hegyibeszéd számos tanításainak megismétlése (Lk. 12:1-12:58-59)
149.Ezen belül: egy ember Jézus segítségét kéri örökségmegosztási ügyben; Jézus elutasítja és elmondja a bolond gazdag példázatát (Lk. 12:13-35)
150.A menyegző példázata (Lk. 12:36-53; Párh.: Mt. 24:45-47)
151.Az eső- és a végidő jelei (Lk. 12:54-57)
152.Jézus kijelentése a Pilátus kegyetlenkedése által megölt emberekkel, és a siloámi szerencsétlenség áldozataival kapcsolatban (Lk. 13:1-5)
153.A terméketlen fügefa példázata (Lk. 13:6-9)
154.A 18 éve meggörbült asszony meggyógyítása szombatnapon, és az ezzel kapcsolatos párbeszéd
(Lk. 13:10-17)
155.A mustármag példázatának megismétlése (Lk. 13:18-19)
156.A kovász példázatának megismétlése (Lk. 13:20-21)
157.Válasz az "avagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek" kérdésre; ezzel kapcsolatos intelmek
(Lk. 13:22-30)
158.Jézus kijelentései azzal a hírrel kapcsolatban, hogy Heródes meg akarja öletni őt (Lk. 13:31-35)
 Jézus cselekedetei és tanításai egy főfarizeus házában szombatnapon:
159.- A vízkóros ember meggyógyítása (Lk. 14:1-6)
160.- A főhelyek válogatásával és a vendéghívás elveivel kapcsolatos tanácsai, és egy példázat
(Lk. 14:7-15)
161.- A nagy vacsora példázata (Lk. 14:16-24)
162.Tanítások az őt kísérő sokaságnak, követésének alapvető kívánalmairól (Lk. 14:25-34)
163.Ezen belül a toronyépítő példázata (Lk. 14:28-30)
164.A csatára készülődő király példázata (Lk. 14:31-32)
165.A farizeusok és írástudók zúgolódása, mert Jézus fogadja a bűnösöket és a vámszedőket (Lk. 15:1-2)
 Válaszként elmond három példázatot:
166.- Az elveszett juh példázata (Lk. 15:3-7)
167.- Az elveszett drahma példázata (Lk. 15:8-10)
168.- A tékozló fiú példázata (Lk. 15:11-32)
 További példázatok:
169.- A hamis sáfár példázata (Lk. 16:1-13)
170.- A gazdag és Lázár példázata (Lk. 16:14-31)
171.Tanítások tanítványai számára (Lk. 17:1-10)
172.A tíz bélpoklos meggyógyítása és hálátlansága az egy samaritánust kivéve (Lk. 17:11-19)
173.Tanítások az Ő eljövetele mikéntjéről, Noé és Lót napjaira, esetére emlékeztetve (Lk. 17:20-37)
174.Imádságra tanítás a hamis bíró és az özvegyasszony példázata által (Lk. 18:1-9)
175.Példázat a farizeus és a vámszedő imájáról (Lk. 18:10-14)
176.Kérdés a házassági elválásról (Mt. 19:1-12; Mk. 10:2-12)
177.A kisgyermekek megáldása (Mt. 19:13-15; Mk. 10:13-16; Lk. 18:15-17)
178.A gazdag ifjú esete (Mt. 19:16-24; Mk. 10:17-31; Lk. 18:18-27)
179.A tanítványok ezzel kapcsolatos kérdése (Mt. 19:25-30; Lk. 18:28-30)
180.A szőlőmunkások béréről szóló példázat (Mt. 20:1-16)
181.Jézus harmadszor szól tanítványainak elárultatásáról, szenvedéseiről, haláláról
(Mt. 20:18-19; Mk. 10:32-34; Lk. 18:31-34)
182.Lázár feltámasztása, Jézus sír (Jn. 11:1-46)
183.A Szanhedrin tanácskozása ezután (Jn. 11:47-57)
184.Utazás Efraimba (Jn. 11:54)
185.A jerikói történések
 - A vakok meggyógyítása (Mt. 20:29-34; Mk. 10:46-52; Lk. 18:35-43)
 - A vámszedő Zákeus megtérése (Lk. 19:1-10)
 - A gírák példázata (Lk. 19:11-28)
186.Jézus Mária Magdaléna általi megkenetése Simon farizeus házában, Bethániában, a jeruzsálemi bevonulás előtti napon, szombat este (Mt. 26:6-13; Mk. 14:3-9; Lk. 7:36-48; Jn. 12:2-8)
187.Egy hitelező két adósának a példázata (Lk. 7:41-43)
  
 
  
11.Jézus utolsó hete Jeruzsálemben 31 húsvétkor,
pontosabban a húsvét péntekje előtti vasárnaptól


(Mt. 12:1-27, 66; Mk. 11:1-15,47; Lk. 19:29-23, 57; Jn. 12:12-19:42)
  
188.Jézus messiáskirályként való bevonulása Jeruzsálembe, vasárnap
(Mt. 21:1-11; Mk. 11:1-11; Lk. 19:29-44; Jn. 12:12-19)
 - A béke fejedelmeként szamárháton (Zak. 9:9; Mt. 21:7; Mk. 11:7 stb.)
 - Jézus sír és bánkódik Jeruzsálem felett (Lk. 19:41; Mt. 23:37-38)
189.A templom újbóli megtisztítása, hétfő (Mt. 21:12-13; Mk. 11:15-17; Lk. 19:45-46)
190.Gyógyítások a templomban (Mt. 21:14)
191.János keresztsége honnan van? (Mt. 21:23-27; Mk. 11:27-33; Lk. 20:1-8)
192.A görögök látni akarják Jézust (Jn. 12:20-36)
193.A hitetlenségről (Jn. 12:37-50)
194.A földbe esett, elhaló gabonamag példázata (Jn. 12:24-26)
195.A fügefa megátkozása (Mt. 21:18-22; Mk. 11:12-14, 20-26)
196.A szőlősgazda két fiának a példázata (Mt. 21:28-32)
197.A gonosz szőlőmunkások példázata (Mt. 21:33-41; Mk. 12:1-9; Lk. 20:9-16)
198.A király fiának menyegzője - példázat (Mt. 22:1-14)
199.Kell-e a császárnak adót fizetni? (Mt. 22:15-22; Mk. 12:13-17; Lk. 20:20-26)
200.A sadduceusok kérdése a feltámadásról (Mt. 22:23-33; Mk. 12:18-27; Lk. 20:27-40)
201.A nagy parancsolat (Mt. 22:34-40; Mk. 12:28-34)
202.Jézus kérdése a farizeusoktól, hogy ki a Krisztus? (Mt. 22:41-46; Mk. 12:35-37; Lk. 20:41-44)
203.Nagy nyilvános vádbeszéd a farizeusok és írástudók ellen (Mt. 23; Mk. 12:38-40; Lk. 20:45-47)
204.Az özvegyasszony két fillére (Mk. 12:41-44; Lk. 21:1-4)
205.Jövendölés a jeruzsálemi templom pusztulásáról (Mt. 24:1-2; Mk. 13:1-2; Lk. 19:42-44; 21:5-6)
206.Az Olajfák hegyén mondott nagy prófétikus beszéd (Mt. 24:3-51; Mk. 13:3-37; Lk. 21:7-36)
207.A tíz szűz példázata (Mt. 25:1-13)
208.A talentumok példázata (Mt. 25:14-30)
209.Az ítélet napja (Mt. 25:31-46)
210.Jézus újból szól haláláról (Mt. 26:1-2)
211.Júdás tanácskozik a főpapokkal (Mt. 26:1-5, 14-16; Mk. 14:1-2, 10-11)
 - 30 ezüstpénzért elárulja Jézust (Mt. 26:15; Zak. 11:12; Lk. 22:1-6)
  
 
  
12.Jézus szenvedéstörténete, halála, temetése; csütörtök estétől péntek estig
  
212.Az utolsó vacsora előkészítése (Mt. 26:17-19; Mk. 14:12-16; Lk. 22:7-13)
213.Letelepedés az utolsó vacsorához (Mt. 26:20; Mk. 14:17-18; Lk. 22:14-18)
214.Ki a nagyobb? Vetekedés a tanítványok között (Lk. 22:24-30)
215.Jézus megmossa a tanítványok lábát (Jn. 13:1-17)
216.Jézus jelzi, hogy a tanítványok közül egy valaki elárulja
(Mt. 26:21-25; Mk. 14:18-21; Lk. 22:21-23; Jn. 13:21-30)
217.Az utolsó vacsora (páska) (Mt. 26:26-29; Mk. 14:22-25; Lk. 22:19-20; I. Kor. 11:23-29)
218.Jézus válasza Péter fogadkozására (Mt. 26:33-35; Mk. 14:29-31; Lk. 22:31-34; Jn. 13:36-38)
 Jézus búcsúbeszédei a vacsora végén és útban a Gecsemáné kert felé:
219.- Ő az út, az igazság és az élet; a Szentlélek ígéretéről (Jn. 14.)
220.- A szőlőtő és a szőlővessző példázata (Jn. 15.)
221.- A tanítványokra váró szenvedésekről és a vígasztaló Szentlélekről (Jn. 16.)
222.- Jézus főpapi imája (Jn. 17.)
223.Jézus lelki haláltusája a Gecsemáné kertben (Mt. 26:36-46; Mk. 14:32-42; Lk. 22:39-46; Jn. 18:1)
224.Jézus elárulása és elfogatása (Mt. 26:47-56; Mk. 14:43-52; Lk. 22:47-53; Jn. 18:3-12)
225.A szolgának: Málkus fülének meggyógyítása (Lk. 22:50-51; neve: Jn. 18:10)
226.Jézus első kihallgatása Annásnál (Jn. 18:13-24)
227.Jézus második kihallgatása Kajafásnál (Jn. 18:24-28; Mt. 26:57-68; Mk. 14:53-65; Lk. 22:54, 63-65)
228.Péter megtagadja Jézust (Mt. 26:58, 69-75; Mk. 14:54, 66-72; Lk. 22:54-62; Jn. 18:15, 25-27)
229.Jézus Péterre tekint (Lk. 22:61)
230.Jézus harmadik kihallgatása a Főtanács, a Szanhedrin előtt péntek hajnalban
(Mt. 27:1-2; Mk. 15:1; Lk. 22:66-23:1)
231.Jézus negyedik kihallgatása kora reggel Pilátus előtt
(Mt. 27:2,11-14; Mk. 15:1-5; Lk. 23:1-5; Jn. 18:28-38)
232.Jézus ötödik kihallgatása Heródes előtt (Lk. 23:6-12)
233.Jézus hatodik kihallgatása ismét Pilátus előtt (Mt. 27:15-26; Mk. 15:6-15; Lk. 23:13-14; Jn. 18:39-19:16)
234.Pilátus négyszer ártatlannak mondja Jézust (Jn. 18:38; 19:4, 12, 14-15)
235.Pilátus felesége levélben kéri Jézus védelmét (Mt. 27:19)
236.Ennek ellenére halálra ítéli, mikor állását veszélyeztető kiáltások hangzanak el, mintegy 9 órakor
(Mt. 27:26-30; Mk. 15:16-20; Lk. 23:24; Jn. 19:6)
237.Pilátus mossa kezeit (Mt. 27:24)
238.Jézus töviskoronázása, gúnyolása, kínzása, ostorozása (Mt. 27:26-31; Mk. 15:16-20; Jn. 19:1-5)
239.Júdás hamis bánata (Mt. 27:3-10; Párh.: Csel. 1:16-20)
240.Júdás öngyilkossága (Mt. 27:5; Csel. 1:18)
241.Út a Golgotához (Mt. 27:31-33; Mk. 15:20-22; Lk. 23:26; Jn. 19:16-17)
242.Jézus szavai a sirató asszonyokhoz (Lk. 23:27-31)
243.Jézust kábítóitallal kínálják, amit nem fogad el (Mt. 27:34; Mk. 15:23)
244.A keresztre feszítés (Mt. 27:35; Mk. 15:24-28; Lk. 23:33; Jn. 19:17-18; Zsolt. 22:17)
245.Két latorral együtt feszítették meg (Mt. 27:38; Mk. 15:27-28; Lk. 23:33; Jn. 19:18; Ésa. 53:9, 12)
246.Köntösére sorsot vetnek (Mt. 27:35; Mk. 15:24; Jn. 19:23-24; Zsolt. 22:19)
247.Gúnyolják, szidalmazzák Jézust (Mt. 27:39-44; Mk. 15:29-32; Lk. 23:35-39)
248.A kereszt felirata (Mt. 27:37; Mk. 15:26; Lk. 23:38; Jn. 19:19-22)
 Jézus szavai a kereszten:
249.- 1. A római katonákért (Lk. 23:34)
250.- 2. A jobb latorhoz (Lk. 23:43)
251.- 3. Édesanyjához (Jn. 19:26)
252.- 4. Atyjához intézett szavai, lelki fájdalmát tükrözik
(Mt. 27:46; Mk. 15:34; Zsolt. 22:1-13; Zsolt. 69:2-5, 15-16)
253.- 5. Testi gyötrelme miatt (Jn. 19:28; Zsolt. 22:15-16; Zsolt. 69:4)
254.- 6. A megváltás beteljesedésére vonatkozó kijelentése (Jn. 18:30)
255.- 7. Életét Atyja kezébe helyezi (Lk. 23:46; Zsolt. 31:6)
256.A latrok párbeszéde (Lk. 23:39-43)
257.Déltől sötétség borul a földre (Mt. 27:45; Mk. 15:33; Lk. 23:44)
258.Jézus kileheli lelkét és meghal a kereszten Niszán hó 14-én, du. 3 órakor (Mt. 27:50; Mk. 15:37;
Lk. 23:46; Jn. 19:30; Ésa. 53.; III. Móz. 23:5; I. Kor. 15:3; Zsolt. 22:2; Dán. 9:26; II. Móz. 12:18)
259.A templom kárpitja kettéhasad, földrengés, sok elhunyt feltámadása
(Mt. 27:51-54; Mk. 15:38; Lk. 23:45; Párh.: II. Móz. 26:31; Zsid. 10:19-20)
260.A római százados vallomása (Mt. 27:54; Mk. 15:39; Lk. 23:47)
261.Egy ószövetségi prófécia beteljesülése: "Az ő csontja meg ne törettessék."
(Jn. 19:31-36; II. Móz. 12:46)
262.Oldalának átszúrása is beteljesedett (Jn. 19:34-37; Zak. 12:10)
263.Temetés péntek naplemente előtt (Mt. 27:59-61; Mk. 15:46-47; Lk. 23:53; Jn. 19:39-42)
264."Gazdagok mellé jutott kínos halál után." (Ésa. 53:9), ugyanis arimathiai József, jómódú, tanácsbeli férfiú helyezte saját sírjába (Mt. 27:59-60; Lk. 23:50-54)
265.Gondoskodás a sír őrzéséről a farizeusok kérésére (Mt. 27:62-66)
266.Szombaton Jézus nyugszik a sírban (Mt. 28:1; Mk. 16:1; Lk. 23:57; Jn. 19:42-20:1)
  
 
  
13.Jézus feltámadása, megjelenései, mennybemenetele

(Mt. 28; Mk. 16; Lk. 24; Jn. 20-21; I. Kor. 15:4-7; Jel. 1:9-20;
Csel. 1:9-11; 7:55-56; 9:1-6; 22:6-10; 26:13-18)
  
267.Fölindulás, az Úr angyala elhengeríti a követ a sír szájáról (Mt. 28:2-4)
268.Jézus vasárnap, a zsenge kéve bemutatásának ünnepén feltámad, mintegy első "zsenge" a halottak közül (Mt. 28:6; Mk. 16:6; Lk. 24:6; Jn. 20:16-17; I. Kor. 15:20, 23; Kol. 1:18; Jel. 1:5; III. Móz. 23:3-14)
269.A római katonák tanúskodása és elhallgattatása, ugyanis a papok lepénzelték őket (Mt. 28:4, 11-15)
270.Mária Magdaléna elfut az üres sírtól a tanítványokhoz (Jn. 20:1-2)
271.A többi asszony érkezése a sírhoz, az angyalok híradása (Mt. 28:5-8; Mk. 16:1-8; Lk. 24:1-9)
272.Mária Magdaléna visszaérkezik a sírhoz Péterrel és Jánossal (Jn. 20:3-10)
273.A tanítványok távozása után Mária Magdaléna találkozása Jézussal a sírnál (1.)
(Jn. 20:11-18; Mk. 16:9; I. Kor. 15:4)
274.A többi asszony útban visszafelé a sírtól találkozik Jézussal (2.) (Mt. 28:9-10)
275.A tanítványok hitetlensége (Mk. 16:11, 13)
276.Jézus megjelenik Péternek (3.) (Lk. 24:34; I. Kor. 15:5)
277.Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak (4.) (Mk. 16:12-13; Lk. 24:13-35)
278.Jézus megjelenik 10 tanítványnak, szemrehányása hitetlenségükért, Tamás nincs jelen (5.)
(Lk. 24:36; Jn. 20:19-25)
279.Jézus megjelenik nyolcadnapra a 11 tanítványnak; Tamásnak szóló bizonyságtétele (6.) (Jn. 20:26-29)
280.Jézus találkozása hét tanítvánnyal a galileai tónál (7.) (Jn. 21:1-24)
281.Ismét csodálatos halfogás és a vele kapcsolatos tanítások (Jn. 21:3-14)
282.Péternek megbocsát a többi tanítvány előtt, és visszahelyezi őt pásztori szolgálatába (Jn. 21:15-17)
283.Prófécia Péter és János további életcéljáról, szolgálatáról (Jn. 21:18-23)
284.Jézus megjelenése a tanítványoknak egy galileai hegyen (8.) (Mt. 28:16-20)
285.Jézus megjelenik több mint ötszáznak (9.) (I. Kor. 15:6)
286.Jézus megjelenik Jakabnak (10.) (I. Kor. 15:7)
287.Jézus utolsó megjelenése tanítványainak, és párbeszéde az Olajfák hegyén. Mennybemenetele és a kíséretéből visszamaradt angyalok kijelentése (11.) (Csel. 1:9-11; Mk. 16:19; Lk. 24:50-51)
 - Feltámadása után 40 napon át jelent meg Csel. 1:3)
 A megdicsőült Jézus megjelenései látomásban:
288.- Istvánnak (12.) Csel. 7:55-56)
289.- Pálnak (13.) (Csel. 26:13-18; 9:1-6; 22:6-10)
290.- János apostolnak (14.) (Jel. 1:9-20)
291.A nagy misszióparancs: "Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében; tanítva nékik, hogy tartsák meg mindazt, amit parancsoltam néktek, és én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ámen!" (Mt. 28:19-20)