Phillip Galle (Pieter Brueghel után): Jézus, a jó pásztor
1565, Rézmetszet, 29x22 cm
Staatliche Graphische Sammlung, München
(Eseményrend: 127., IV. térkép/12.)
 
   Jézus a vakon szülött meggyógyítása után mondta el a jó pásztor példázatát. Vigasztalni akarta vele, hogy az ő kiközösítése máskor és másokkal is meg fog ismétlődni. Ehhez kapcsolódva beszélt egyházának sorsáról is.
   "Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan mászik be, tolvaj az és rabló. A juhok pásztora az ajtón megy be. Neki az őr ajtót nyit és a juhok hallgatnak szavára. Juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket" és ..."a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik a hangját. Jézus példázatát azonban nem értették, ezért ismét szólt nekik:
   - Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhok számára az ajtó. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki énrajtam megy be, az üdvözül, kijár és bejár és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyenek. Én vagyok a jó pásztor! A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek nem tulajdonai a juhok, otthagyja őket és elfut, amikor látja a farkast jönni. A farkas elragadja és szétkergeti őket. ...Én vagyok a jó pásztor: ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Ahogy az Atya ismer engem, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak, akik nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szavamra, és lesz egy nyáj és egy pásztor" (Jn. 10:1-16).
   Phillip Galle rézmetszetén nyomon követhetjük az egész példázatot: az ajtóról, a jó és a hamis pásztorról, a béresekről, a rablókról és a farkasokról. Az ábrázolás bal felső részén a jó pásztort láthatjuk, amint szembeszáll a farkassal, életét kockáztatva; ellentétben a jobb felső részleten a béressel, aki elmenekül a ragadozó elől. A mozgalmas kompozícióban egy nyugodt középpont van: Jézus alakja. Aklába, azaz az ő egyházába gyilkosok, rablók, béresek jönnek az ő távozása után, és feldúlják azt. Onnan lehet megismerni őket, hogy nem az ajtón, vagyis nem Krisztus szellemében jönnek. "Olyanokat tanítanak, amelyek emberek hagyományai. Mert az Isten parancsolatát elhagyva az emberek rendelését tartják meg"
   (Mk. 7:7-8).
   
   Így feddi meg őket az Úr:
   
   "Jaj, Izrael pásztorainak, akik önmagukat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-e legeltetni a pásztoroknak?
   A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a nyájat nem legeltettétek. A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok; Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle mezei vadak eledelévé, és szétszóródtak;
   Tévelygett nyájam minden hegyen s minden magas halmon, és az egész föld színén szétszóródott az én nyájam, s nem volt, a ki keresné, sem a ki tudakozódnék utána. Annakokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, mivelhogy az én nyájam ragadománnyá lőn, és lett az én nyájam mindenféle mezei vadak eledelévé, pásztor hiányában, és nem keresték az én pásztoraim az én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok önmagokat, és az én nyájamat nem legeltették; Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét: Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem a nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem ôket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül. Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána... Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem."
   (Ezék. 34:2-11, 16)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Miért mondta el Jézus a példázatot?
   2. Ki az ajtó és a jó pásztor?
   3. Kik a hamis pásztorok és honnan ismerhetők fel?