Giotto: Krisztus mennybemenetele
Lásd az 1. kép leírását!
(Eseményrend: 287., VI. térkép)
 
   Jézus feltámadása után negyven napig jelent meg tanítványainak, és beszélt nekik Isten országáról. Meghagyta számukra:
   - "Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, tanítva nékik, hogy tartsák meg mindazt, amit parancsoltam néktek, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig!" (Mt. 28:19-20)
   Csak az Írások ismeretével és a Szentlélek segítségével indíthatta útjukra az apostolokat. Várniuk kellett Jeruzsálemben, míg a Szentlélek keresztségében nem részesülnek.
   - "Erőt vesztek, miután eljön a Szentlélek reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában és Samáriában, és a föld végső határáig" - szóltak Jézus szavai tanítványaihoz. A Szentlélek keresztsége pünkösdkor megtörtént. (Lásd az 53. kép leírását!)
   "És mikor ezeket mondta, látták, hogy felemelkedett, és felhő takarta el szemeik elől. És amint a szemeiket az égre szegezték, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak:
   - Galileai férfiak, miért álltok az égre tekintve? Ő Jézus, aki felvétetett mellőletek a mennybe, és úgy jön el, ahogy láttátok felmenni oda.
   Akkor visszatértek az Olajfák hegyéről, mely Jeruzsálem mellett van" (Csel. 1:8-12). Az apostoloknak először ebben a városban kell munkálkodniuk, Jézus gyilkosainál. Az ellenségszerető Isten üldözőiért is felelősséget érez, és lehetőséget kínál a megváltozáshoz. Sokan titokban elfogadták Krisztust. Számukra megerősítés kell, hogy nyíltan is követőivé válhassanak. A munkának azonban a föld "széléig" kell tartania. Ez mind a mai napig nem történt meg. Még mindig számtalan olyan része van a világnak, ahol az igazi Krisztus-ismeretnek nyoma sincs. Ne csak az őserdők dzsungelére gondoljunk, hanem saját otthonunkra, családunkra, szomszédainkra és így tovább. Van mit pótolniuk a Krisztust követőknek!
   
   Boldog volt a sereg, Uram, amely a mennyég
   kárpitja közé felszállni láthatott;
   de annak még nagyobb öröm ringatja lelkét,
   kinek a hit szeme már itt megmutatott.
   
   (Jean de la Ceppéde: Boldog volt a sereg, részlet
       Rónay György fordítása)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Minek a birtokában mehettek el az apostolok az evangéliumot hirdetni?
   2. Mi a Krisztust követők küldetése?
   3. Hogyan teljesítette az egyház vagy az egyházak Krisztus utasítását?
   4. Bennünk van-e igazi Krisztus-ismeret?