Az Ószövetség a művészetekben

Saul és Jonathán halála


Saul az endori jósnál
Benjamin West: Saul az endori jósnál.
Hartford, Conn., Wadsworth Atheneum

Saul, míg Dávid üldözésével töltötte idejét, elhanyagolta az ország védelmét. A filiszteusok megerősítették hadseregüket, és Izráel ellen törtek. Súnemnél gyülekeztek. Saul Gilboa hegyénél vonult fel csapatával. Megtudta, hogy az ellenség között van Dávid is, aki ez időben épp a filiszteusoktól kért menedéket. Dávid most szorult helyzetbe került, hisz nem akart saját népe ellen harcolni. Isten segítette ki a bajból.

Sault balsejtelmek gyötörték, de most sem fordult Istenhez. Igaz, bűnbánat nélkül hiába is tette volna. Mert Ő csak az alázatos szívvel és a megtört lélekkel lakozik együtt (Ésa. 57:15). „Nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket a füle, hogy meg ne hallgathatna; hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istentől...” – mondja az Írás (Ésa. 59:1-2)!

Saul egy halottidézőhöz ment tanácsért és útmutatásért. A törvény szigorúan tiltotta ezt, és korábban maga a király is üldözte őket. Most mégis egy halottidéző asszonyhoz, és ezáltal magához Sátánhoz fordult segítségért (I.Krón. 10:13-14). Hová jutott Izráel királya! Megidéztette Sámuelt, ám a jelenség Sátán szemfényvesztése volt csupán: lidérces alakja, csüggesztő szavai még sötétebb kétségbeesésbe taszították a megzavarodott Sault. Az esemény hangulatát jól érzékelteti Benjamin West festménye. Rémület tölti el a jelenlévőket a sátáni légkörben. A halál lehelete megérintette a királyt, úgyhogy „semmi erő nem volt benne” (I.Sám. 28:20).

Másnap a csapatok megütköztek, és a filiszteusok kerekedtek felül. Saul három fiát – köztük Jonathánt – megölték, és maga a király is megsebesült. Látva, hogy hamarosan az ellenség kezébe kerül, kérte fegyverhordozóját, hogy végezzen vele. Mikor az megtagadta, „Saul vette a kardját és belebocsátkozott” (I.Sám. 31:4). Öngyilkossággal vetett véget életének Izráel első királya! Az ellenség pedig győzedelmeskedett.

Dávid a király haláláról értesülve nem érzett örömet. Ellenkezőleg, mély szomorúsággal gondolt Saul tönkrement életére. Az oly ígéretesnek indult uralkodó a legdrágább kincset: az üdvösséget veszítette el! „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?” (Mt. 16:26) „És keservesen sírt Dávid ilyen sírással:
- Izráel! A te ékességed elesett halmaidon: miként hullottak el a hősök!... Gilboa hegyei, se harmat, se eső tireátok ne szálljon, és mezőtök ne teremjen semmi áldozatra valót; mert ott hányatott el az erős vitézek pajzsa, mintha nem kenték volna fel olajjal...” (II.Sám. 1:17-21)

Szeretett barátja, Jonathán miatt érzett bánata pedig egész lényében megrendítette, porig sújtotta Dávidot.

„Óh, hogy elhullottak a hősök a harcban! Jonathán halmaidon esett el! Sajnállak testvérem, Jonathán, kedves voltál nékem nagyon, hozzám való szereteted csodálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél. Óh, hogy elhullottak a hősök!” (II.Sám. 1:25-27)

  „Idegennek vagy nyilván áldozatja,
s lelked barátja semmit sem tehet,
csak nyelhet némán, míg a hírt fogadja;
bár, mint sebzett vad, nyög vackára rogyva,
úgy jajgatnám keservemet...”
 
(Rainer Maria Rilke: Jonathán siratása, részlet,
Csorba Győző fordítása)

KÉRDÉSEK:

  1. Mit tanít a Biblia a halottidézésről, a csillagjóslásról, a jövendőmondásról stb.? (Lásd: III.Móz. 19:26, 31; 20:6, 27; V.Móz. 18:10-12; Ésa. 8:19.)
  2. Vonjunk párhuzamot Jézus tanítása (lásd: Mt. 5:44) és Dávid Saul iránti magatartása között!
  3. Milyen tanulságokkal szolgál Saul élete és tragikus halála?

Dávid menekülése <<< Fel >>> Dávid bűne