Az Ószövetség a művészetekben

Dávid és Góliát


Dávid legyőzi Góliátot
Michelangelo: Dávid legyőzi Góliátot, 1508-12.
Sixtina, Róma

Sámuel utasítást kapott az Úrtól, hogy Isai fiai közül kenje fel azt, akit mutat majd. Amikor a próféta meglátta a fiúk közül a legnagyobbat, Eliábot, azt gondolta: ő az! „Isten azonban mondta Sámuelnek:

- Ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát..., mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van” (I.Sám. 16:7).

Végül a legkisebb fiút, Dávidot kellett felkennie, mert az Úr őt választotta.

Dávid ez idő tájt már rendszeresen hárfázott Saulnál, aki igen megszerette és fegyverhordozójává nevezte ki. A fiú időnként hazament apja juhait őrizni. Az őt ért nagy megtiszteltetésről azonban hallgatott.

Egy alkalommal a filiszteusok ismét felvonultak Izráel ellen. A két ellenséges csapat ütközetre készült, amikor egy óriás termetű harcos, Góliát kiállt Saul serege elé és azt ajánlotta: Ha valaki megvív vele és legyőzi, akkor népe szolgálni fog Izráelnek, ha nem, akkor ők szolgálják a filiszteusokat. Gyalázta a Mindenhatót, és gúnnyal illette Izráel seregét.

  „Csontos volt, mint a csataló,
szája hegyet-nyelő,
nagy feje mint egy kandalló,
bent csöppnyi agyvelő.
Oldalba lökte kit talált,
és hencegett, a szája járt.
És minden áldott reggelen
csúfolta Izráelt:
‘No gyávák? harcolni velem
fel ilyen korán ki kelt?
Hát jöjjön ide, aki mer,
kit öklöm tüstént földre ver’.”
 
(Matthias Claudius: Góliát, az óriás, részlet,
Hajnal Anna fordítása)

Ezt tette negyven napon át, de senki nem mert vele birokra kelni. Pedig Saul a győzőnek nagy gazdagságot és leánya kezét is odaígérte.

Dávid, aki éppen meglátogatta a seregben tartózkodó testvéreit, meghallotta Góliát kérkedő szavait. A király elé lépett és így szólt:

- „Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád és megvív ezzel a filiszteussal (I.Sám. 17:32).

Saul kezdetben tiltakozott, de amikor a bátor ifjú Isten szabadításába vetett hitéről tett bizonyságot, nem tartotta vissza. Ő fogta botját, vett öt sima kövecskét, a parittyáját, és elindult a gúnyolódó harcos elé. Góliát így fogadta:

- "Eb vagyok-e én, hogy te bottal jössz reám?
És szidalmazta a filiszteus Dávidot Istenével együtt... Dávid pedig mondta néki:
- Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr..., hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izráelnek Istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni” (I.Sám. 17:43-47).

Dávid a közeledő harcos felé hajított egy követ a parittyájából. Az homlokon találta Góliátot, és az óriás azonnal elterült a földön. Dávid hozzá ugrott, elvette kardját, és azzal ölte meg. Ezt látva, a filiszteusok megrémültek, seregük megfutamodott. Izráel űzőbe vette az ellenséget, és fényes győzelmet aratott felette.

A bátor ifjút ünnepelték. A király magához vette, fia, Jonathán pedig baráti jobbját nyújtotta neki. A városba vonuló hadsereget a nép ujjongva üdvözölte, énekszóval fogadta: „Megverte Saul az ő ezerét és Dávid is az ő tízezerét” (I.Sám. 18:7).

Amint Saul ezt meghallotta, emésztő féltékenység és irigység támadt szívében. A fiatal zenészben – most már hadvezérben – megsejtette Isten választottját, akit majd az ő helyére kíván állítani. Kezdte félteni trónját, és máris azon gondolkodott, hogyan tehetné félre az útból Dávidot. Gyilkos tervek fogantak meg a fejében!

Michelangelo e kevésbé ismert freskóján azt ábrázolta, amint a Góliáthoz képest csöppnyi ember mégis az óriás fölé kerekedik. Nem magában, az Úrban volt bizodalma. Hitte, hogy Istene győzelemre vezeti.

„Nem véd a nagy száj percre sem,
s mérföldnyi paszomány:
a nagy fickótól ez legyen
bölcsesség-adomány,
a kicsitől meg ez legyen:
Isten neve a győzelem.”
(Matthias Claudius: Góliát, az óriás,
részlet, Hajnal Anna fordítása)

KÉRDÉSEK:

  1. Miért gondolta először Sámuel próféta, hogy Eliáb az Isten választottja?
  2. Hogyan győzte le Dávid Góliátot? Honnan volt bátorsága és ereje kiállni az óriással szemben?

Saul király <<< Fel >>> Dávid menekülése