1. Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.
  2. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
  3. A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.
  4. Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.
  5. Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.
  6. Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
  7. Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.
  8. Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
  9. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.
  10. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.
  11. E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.
  12. És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.
  13. Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
  14. Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
  15. Kanaán pedig nemzé Czídont, az ő elsőszülöttét, és Khétet.
  16. Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.
  17. Khivveust, Harkeust, és Szineust.
  18. Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.
  19. Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig.
  20. Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.
  21. Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.
  22. Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.
  23. Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.
  24. Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.
  25. Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán.
  26. Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.
  27. Hadórámot, Úzált és Dikláth.
  28. Obált, Abimáélt és Sébát.
  29. Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.
  30. És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.
  31. Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.
  32. Ezek a Noé fiainak családjai az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.