1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára, éneke.
  2. Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői.
  3. A mint a füst elszéled, úgy széleszted el őket; a mint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől;
  4. Az igazak pedig örvendeznek és vígadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel.
  5. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének; csináljatok útat annak, a ki jön a pusztákon át, a kinek Jah a neve, és örüljetek előtte.
  6. Árváknak atyja, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentséges hajlékában.
  7. Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat; csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen.
  8. Oh Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél: Szela.
  9. A föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sinai hegy is az Isten előtt, az Izráel Istene előtt.
  10. Bő záport hintesz vala, oh Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala.
  11. Benne tanyázott a te gyülekezeted: te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh Isten!
  12. Az Úr ad vala szólniok az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának.
  13. A seregek királyai futnak, futnak: s a házi asszony zsákmányt osztogat.
  14. Ha cserények között hevertek is: olyanok lesztek, mint a galambnak szárnyai, a melyeket ezüst borít, vagy mint vitorla-tollai, a melyek színarany fényűek.
  15. Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, mintha hó esett volna a Salmonon.
  16. Isten hegye a Básán hegye; sok halmú hegy a Básán hegye;
  17. Mit kevélykedtek ti sok halmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten lakóhelyéül; bizony ezen lakozik az Úr mindörökké!
  18. Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sinai hegyen az ő szent hajlékában.
  19. Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütők is ide jönnek lakni, oh Uram Isten!
  20. Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
  21. Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, a ki megszabadít a haláltól.
  22. Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járónak üstökös koponyáját.
  23. Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak,
  24. Hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék.
  25. Látták a te bevonulásodat, oh Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe.
  26. Elől mennek vala az éneklők, utánok a húrpengetők, középen a doboló leányok.
  27. A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti Izráel magvából valók!
  28. Ott a kis Benjámin, a ki uralkodik rajtok, a Júda fejedelmei és az ő gyülekezetök; a Zebulon fejedelmei és a Nafthali fejedelmei.
  29. Istened rendelte el a te hatalmadat: erősítsd meg, oh Isten, azt, a mit számunkra készítettél!
  30. A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked ajándékokat.
  31. Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek tulkaival egybe, a kik ezüst-rudakkal terpeszkednek; szórd szét a népeket, a kik a háborúban gyönyörködnek.
  32. Eljőnek majd a főemberek Égyiptomból; Szerecsenország hamar kinyujtja kezeit Istenhez.
  33. E földnek országai mind énekeljetek Istennek: zengjetek dicséretet az Úrnak! Szela.
  34. A ki kezdettől fogva az egek egein ül; ímé, onnét szól nagy kemény szóval.
  35. Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van.
  36. Rettenetes vagy, oh Isten, a te szent hajlékodból; az Izráelnek Istene ád erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten!