1. Vadászol-é prédát a nőstény oroszlánnak, és az oroszlánkölykök éhségét kielégíted-é;
  2. Mikor meglapulnak tanyáikon, és a bokrok közt lesben vesztegelnek?
  3. Ki szerez a hollónak eledelt, mikor a fiai Istenhez kiáltoznak; kóvályognak, mert nincs mit enniök?
  4. Tudod-é a kőszáli zergék ellésének idejét; megvigyáztad-é a szarvasok fajzását?
  5. Megszámláltad-é a hónapokat, a meddig vemhesek; tudod-é az ellésök idejét?
  6. Csak összegörnyednek, elszülik magzataikat, vajudásaiktól megszabadulnak.
  7. Fiaik meggyarapodnak, a legelőn nagyranőnek, elszélednek és nem térnek vissza hozzájok.
  8. Ki bocsátotta szabadon a vadszamarat, ki oldozta el e szamárnak kötelét,
  9. A melynek házául a pusztát rendelém, és lakóhelyéül a sósföldet?
  10. Kineveti a városbeli sokadalmat, nem hallja a hajtsár kiáltozását.
  11. A hegyeken szedeget, az ő legelőjén mindenféle zöld gazt felkeres.
  12. Akar-é szolgálni néked a bölény? Avagy meghál-é a te jászolodnál?
  13. Oda kötheted a bölényt a barázdához kötelénél fogva? Vajjon boronálja-é a völgyeket utánad?
  14. Bízhatol-é benne, mivelhogy nagy az ereje, és munkádat hagyhatod-é reá?
  15. Hiszed-é róla, hogy vetésedet behordja, és szérűdre betakarítja?
  16. Vígan leng a struczmadár szárnya: vajjon az eszterág szárnya és tollazata-é az?
  17. Hiszen a földön hagyja tojásait, és a porral költeti ki!
  18. És elfeledi, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja azokat.
  19. Fiaival oly keményen bánik, mintha nem is övéi volnának; ha fáradsága kárba vész, nem bánja;
  20. Mert Isten a bölcseséget elfeledtette vele, értelmet pedig nem adott néki.
  21. De hogyha néki ereszkedik, kineveti a lovat és lovagját.
  22. Te adsz-é erőt a lónak, avagy a nyakát sörénynyel te ruházod-é fel?
  23. Felugraszthatod-é, mint a sáskát? Tüsszögése dicső, félelmetes!
  24. Lábai vermet ásnak, örvend erejének, a fegyver elé rohan.
  25. Neveti a félelmet; nem remeg, nem fordul meg a fegyver elől;
  26. Csörög rajta a tegez, ragyog a kopja és a dárda:
  27. Tombolva, nyihogva kapálja a földet, és nem áll veszteg, ha trombita zeng.
  28. A trombitaszóra nyerítéssel felel; messziről megneszeli az ütközetet, a vezérek lármáját és a csatazajt.
  29. A te értelmed miatt van-é, hogy az ölyv repül, és kiterjeszti szárnyait dél felé?
  30. A te rendelésedre száll-é fent a sas, és rakja-é fészkét a magasban?
  31. A kősziklán lakik és tanyázik, a sziklák párkányain és bércztetőkön.
  32. Onnét kémlel enni való után, messzire ellátnak szemei.
  33. Fiai vért szívnak, és a hol dög van, mindjárt ott terem.
  34. Szóla továbbá az Úr Jóbnak, és monda:
  35. A ki pert kezd a Mindenhatóval, czáfolja meg, és a ki az Istennel feddődik, feleljen néki!
  36. És szóla Jób az Úrnak, és monda:
  37. Ímé, én parányi vagyok, mit feleljek néked? Kezemet a szájamra teszem.
  38. Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé!