Az Ószövetség pszeudoepigráf iratai

Kb. i. e. 200 és i. sz. 200 között keletkeztek, bibliai szerzők művének tüntetik fel magukat. Sok közülük álmokat, látomásokat tartalmaz Ezékiel, Dániel és Zakariás stílusában. Jellemző rájuk a messiási királyság dicsőségének érzékletes leírása, úgyszintén élénk fantáziával írnak a teremtésről, az angyalokról stb. A katolikus egyházban apokrifoknak nevezik ezt a csoportot, protestáns körökben pedig tágabb értelemben vett apokrifusoknak vagy apokaliptikus irodalomnak. A legismertebbek:


Legendás jellegűek:

- Jubileumok könyve
- Aristeias levele
- Ádám és Éva könyve
- Ésaiás mártíromságaTanító jellegűek:

- III. Makkabeusok könyve
- IV. Makkabeusok könyve
Apokaliptikus jellegűek:

- I. Énokh
- A tizenkét pátriárka testamentuma
- Mózes mennybemenetele
- A szibillai jóslat
- II. Énokh, vagy Énokh titkainak könyve
- II. Báruk, vagy Báruk szír apokalipszise
- III. Báruk, vagy Báruk görög apokalipszise


Költői jellegűek:

- Salamon zsoltárai
- 151. zsoltárAz Újszövetség pszeudoepigráf iratai

Számuk igen magas: a IX. században Phótiosznak 280-ról volt tudomása. Néhány közülük:

- Tamás evangéliuma (I. századból), gnosztikus nézeteket tartalmaz Jézus gyermekkori csodáiról.

A gnoszticizmus a II. századtól érvényesülő misztikus filozófiai irányzat, amely felvette a kereszténység fogalmait, de a maga idegen szellemi tartalmával töltötte meg. A görög "gnózis" = ismeret szóból származik, ami utal spekulatív, filozofikus jellegére.

- Péter evangéliuma (II. századból), gnosztikus és doketikus jellegű hamisítvány.

A dokatizmus szintén ókori antibiblikus irányzat, amely szerint Krisztusnak csak látszat-teste volt.

- Az egyiptomiak evangéliuma (II. századból), aszketikus tanításokat tartalmaz a házasság, a hús- és borfogyasztás ellen.

- Mária eltűnése (IV. századból), Mária testi mennybemeneteléről szól, a Mária-kultusz kialakulási folyamatát dokumentálja.

További ismert újszövetségi személyek nevéről elnevezett pszeudoepigráf evangéliumok is léteznek, úgymint Nikodémus, Barnabás, Fülöp stb. evangéliuma. Úgyszintén létezik Péter, János, András, Tamás, Pál, Máté, Taddeus stb. cselekedetei, Jézus levele (Mezopotámia királyához), Pál levelei Senecához (a filozófushoz), továbbá Péter, Pál, Tamás és István apokalipszise.