1. "Tatianus szír nyelven 170 körül evangéliumharmóniát készített: a Diatessaront. Ebben felhasználta mind a négy evangéliumot, csekély mértékben az apokrif evangéliumokat is, szír nyelvre fordítva őket. A szír nemzeti egyházban egészen az V. századig Tatianus Diatessaronját használták. A szír egyház első teljes bibliafordítása a Pesitto. Bizonyára Rabbula odesszai püspök műve (435). A Pesitto szövegét sok régi, egymással majdnem teljesen megegyező kéziratból ismerjük.

2. Egyiptomban készült el az Újtestamentum kopt (az óegyiptomi nyelv újabb változata) fordítása, i. sz. 200 körül.

3. Az örmény fordítás eredete tisztázatlan. Valószínűleg Szent Meszrop (440) készítette el.

4. "A gót bibliafordítás Wulfila (Ulfilas) gót püspök műve, akinek őseit hadifogolyként hurcolták el a gótok Kappadóciából. Eusebius, Nikomédia ariánus püspöke 341 körül szentelte püspökké. 350 körül fordította le az egész Bibliát a Moesiában (a Dunától délre, Belgrádtól a Fekete-tengerig) lakó gótok számára. Ebből a célból alkotta meg a gót írást. A gót fordítás leghíresebb kézirata a Codex Argenteus. A svédek 1648-ban hadizsákmányként vitték magukkal Uppsalába."
(Prőhle Károly: i. m., 203., 209., 226-227. l.)