Német nyelvű bibliafordítások már Luther előtt is léteztek. Valamennyiüknek a Vulgata volt a mintája. Martin Luther (1483-1546) az eredeti héber és görög szöveghez nyúlt vissza. A két nyelvben való jártasságán kívül a humanista szövegfilológiai kiadások (Reuchlin, Erasmus) is segítségére voltak.

Wartburg várában, kényszerű fogsága idején kezdett bele Luther az Újszövetség fordításába, mely 1522-ben jelent meg nyomtatásban. Az Ószövetség fordítása 1534-ben jelent meg. Luther német Bibliája új lendületet adott a nemzeti nyelvű bibliafordításoknak, és a német irodalmi nyelv kialakítására is hatott.

"A Luther-féle bibliafordítás… olyan nyelven íródott, amelyet az északi és déli német nyelvterületeken egyaránt mindenki megértett. Gerincét a kelet-középnémet nyelvi norma, az ún. »meisseni norma« képezte, mely mintegy összekötő láncszemként állt a fel- és az alnémet nyelvterület között. Fordítása médiumául Luther tudatosan választotta ezt a nyelvjárások által felszabdalt német nyelvterületen legáltalánosabban érthető nyelvet… Saját vallomása szerint sokszor hetekig kutatott egy-egy megfelelő szó, találó kifejezés után…"
(Halász Előd szócikke Lutherről a Világirodalmi Lexikon 7. kötetében, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982, 474. l.)

Luther még erfurti szerzetes korában megismerte a Szentírást. Mikor egyik rendi elöljárója látta, hogy milyen buzgón tanulmányozza, így szólt rá: "Ejnye, ejnye Márton testvér, hát mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudósokat kell olvasni; azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságait. Mert minden lázadást a Biblia idéz elő!" (Virágh Jenő: i. m., 35. l.)

Az 1528-ban írt Erős vár a mi Istenünk című zsoltárparafrázisában - melyet mint a reformáció himnuszát zenésítették meg sokan - így énekelt Isten igéjéről:

"Az Ige kőszálként megáll,
Megszégyenül, ki bántja.
Az Úr mivelünk hadba száll,
Szentlelkét nékünk adja.
Jóhírt, életet,
És minden kincset,
Mind elvehetik,
Mit ér ez őnekik?
A menny megmarad nékünk."

A lutheri Biblia népszerűségével egyetlen könyv sem vetekedhetett. A könyvnyomtatás feltalálásának következtében gyorsan elterjedt és mintájává vált a többi nemzeti nyelvű fordításnak is.