Az ószövetségi könyvek nem a héber kánon sorrendjében találhatóak Bibliánkban. A Septuaginta sorrendjét követik, amely időrendi és tartalmi csoportosítás szempontjából megfelelőbb. Az Újszövetség iratainak sorrendjét az ókori egyházatyák alakították ki. Erről is azt mondhatjuk, hogy logikus, alkalmas sorrend. A Septuagintában található sorrendet vette át a Biblia ókori latin fordítása, a Vulgata is, ennek révén lett általánosan elterjedt.


Ószövetség

    Történeti könyvek
    (Az emberiség egyetemes őstörténete és Izráel ősatyáinak története)

Mózes I. könyve (I. Móz.)

    (Izráel története)

Mózes II. könyve (II. Móz.)
Mózes III. könyve (III. Móz.)
Mózes IV. könyve (IV.Móz.)
Mózes V. könyve (V. Móz.)

    (Izráel története a bírák korában)

Józsué könyve (Józsué)
Bírák könyve (Bír.)
Ruth könyve (Ruth)

    (Izráel története a bírák kora végétől az egységes és a megosztott királyság korában)

Sámuel I. könyve (I. Sám.)
Sámuel II. könyve (II. Sám.)
Királyok I. könyve (I. Kir.)
Királyok II. könyve (II. Kir.)
Krónikák I. könyve (I. Krón.)
Krónikák II. könyve (II. Krón.)

    (Izráel története a babiloni fogság után otthon és Perzsiában)

Ezsdrás könyve (Ezsdr.)
Nehémiás könyve (Neh.)
Eszter könyve (Eszter)

    Költői könyvek vagy írások
    (Legnagyobbrészt költői formában íródtak)

Jób könyve (Jób)
Zsoltárok könyve (Zsolt.)
Példabeszédek könyve (Péld.)
A Prédikátor könyve (Préd.)
Énekek Éneke (Én. Én.)

    Nagy próféták
    (Nagy terjedelmű prófétai könyvek; a babiloni fogság előtt és alatt működő próféták könyvei)

Ésaiás próféta könyve (Ésa.)
Jeremiás próféta könyve (Jer.)
Jeremiás siralmai (Jer. sir.)
Ezékiel próféta könyve (Ezék.)
Dániel próféta könyve (Dn.)

    Kis próféták
    (Kis terjedelmű prófétai könyvek; 12 babiloni fogság előtt és után működő próféta üzenetei)

Hóseás próféta könyve (Hós.)
Jóel próféta könyve (Jóel)
Ámós próféta könyve (Ámós)
Abdiás próféta könyve (Abdiás)
Jónás próféta könyve (Jónás)
Mikeás próféta könyve (Mik.)
Náhum próféta könyve (Náh.)
Habakuk próféta könyve (Hab.)
Sofóniás próféta könyve (Sof.)
Aggeus próféta könyve (Agg.)
Zakariás próféta könyve (Zak.)
Malakiás próféta könyve (Mal.)Újszövetség


    Történeti könyvek
    Evangéliumok (Híradások, szemtanúvallomások Jézus életéről és tanításairól)
    Az ún. szinoptikus (együttnéző) evangéliumok

Máté evangéliuma (Mt.)
Márk evangéliuma (Mk.)
Lukács evangéliuma (Lk.)

János evangéliuma (Jn.)

    (Az ősegyház története)

Az apostolok cselekedeteiről írt könyv (Ap. csel.)

    Pál levelei
    (13 levél)

Rómabeliekhez írt levél (Rm.)
A Korinthusbeliekhez írt I. levél (I. Kor.)
A Korinthusbeliekhez írt II. levél (II. Kor.)
A Galáciabeliekhez írt levél (Gal.)
Az Efézusbeliekhez írt levél (Ef.)
A Filippibeliekhez írt levél (Fil.)
A Kolossébeliekhez írt levél (Kol.)
A Thesszalonikabeliekhez írt I. levél (I. Thessz.)
A Thesszalonikabeliekhez írt II. levél (II. Thessz.)

    Az úgynevezett pásztorlevelek

Timótheushoz írt I. levél (I. Tim.)
Timótheushoz írt II. levél (II. Tim.)
Titushoz írt levél (Tit.)
Filemonhoz írt levél (File.)
Zsidókhoz írt levél (Zsid.) (Szintén Pál levele, Pál szerzősége azonban nem egyetemesen elfogadott a kereszténységen belül)

    Az ún. katolikus/egyetemes levelek
    (A keresztények összességének, nem pedig egyes megnevezett gyülekezeteknek szóló levelek)

Jakab apostol levele (Jak.)
Péter apostol I. levele (I. Pt.)
Péter apostol II. levele (II. Pt.)
János apostol I. levele (I. Jn.)
János apostol II. levele (II. Jn.)
János apostol III. levele (III. Jn.)
Júdás apostol levele (Júd.)

    Prófétikus könyv

Jelenések könyve (Jel.)

(Az Újszövetség nagy prófétikus irata, amely jelképes jövendölések formájában felvázolja a keresztény egyház történetét az ősegyház idejétől egészen Krisztus visszajöveteléig és földünk újjáteremtéséig)