1. A Biblia igéit a maguk természetes jelentésében kell vennünk
2. A Szentírásnak sincs más "logikája", mint az emberi szellem egyéb alkotásainak
3. Tisztázni kell az adott bibliai részlet "műfaját"
4. Minden kis mozzanat, minden kifejezés és részlet gondos megfigyelése
5. A kifejezések jelentését a bibliai szóhasználatuk alapján kell tisztázni
6. Bármely kijelentést vagy szakaszt a maga szövegösszefüggésében kell megérteni
7. Fel kell kutatnunk a összes párhuzamos igét
8. A Szentírás témája: a megváltás műve, középpontja: a megváltó Jézus Krisztus
9. Ne tegyünk az Igéhez
10. Ne vegyünk el belőle
11. A titkok az Úréi
12. Meghajlás az Ige nagysága előtt, kitartó fáradozás a megértésért


1. A Biblia igéit a maguk természetes jelentésében kell vennünk

Isten valóságos emberi beszéd által szól hozzánk a Szentírásban. Üzenetének kiválasztott emberi közvetítői a tulajdon gondolkodásuk használatával "tették át" az emberi fogalmak és kifejezések jelrendszerére azt, amit ők közvetlen kinyilatkoztatásként láttak és hallottak. Ezért a Biblia igéit a maguk természetes jelentésében kell vennünk. Nincsen semmi további feladatunk abban a tekintetben, hogy valahova a szöveg mögé kellene hatolnunk és kihámoznunk a közönséges beszédből az istenit, vagy a szöveg egyszerű mondanivalóját mellőzve át kellene tennünk azt valamiféle lelki értelmezésbe. Nekünk, közönséges embereknek, akik nem kaptuk a "prófétaság lelki ajándékát", egyszerűen csak vennünk kell a kinyilatkoztatást úgy, amint az a mi nyelvünkön szól.

Erre vonatkozik Jézusnak ez a nevezetes megállapítása: "Az Írás fel nem bontható" (Jn. 10:35). Azaz vedd úgy, ahogy olvasod. Jézus kijelentése a mi bibliafordításunkban zárójelben szerepel, ez azonban nyilvánvalóan kiadói értelmezés, hiszen az eredeti görög szövegben nincsen zárójel. Jézus arra utalt, hogy halandó ember ne legyen olyan vakmerő, hogy ebbe a zárt, kerek egésszé formálódott isteni kinyilatkoztatásba a saját elméleteit és vágyait vetítse.

Úgy tűnik továbbá, hogy Jézusnak ezek a gyakori felhívásai: "Hogy van az Írásban, mint olvasod?" (Lk. 10:26 stb.) szintén nemcsak arra utaltak, hogy az Írás tekintélyéhez, mint az igazság forrásához és mértékéhez kell fordulnunk minden dologban. Benne foglaltatott ez is: Nézd meg, hogy van írva, figyeld meg jól a kijelentést, és vedd az Isten szavát úgy, ahogy adatott.

"A hagyományos írásmagyarázatnak, nevezetesen az allegorizálásnak (Az allegorizáló írásmagyarázatról mondottakat lésd az V.3. fejezet A Biblia az ókeresztény korban című alfejezetben.) az önkényességét és helytelenségét főként a reformáció, elsősorban Luther Márton ismerte fel…. »Az az első és fő tudományom - mondta egy alkalommal -, hogy az Írást a maga egyszerű értelmével adjam tovább; mert a szó szerinti értelem az igazi, ebben van erő, tanítás és tudomány.« A szó szerinti értelem válik most az írásmagyarázatban döntővé, mert hiszen éppen ez az értelem jön számításba akkor, amikor valamely egyházi tanítást a Szentíráshoz, mint minden helyes tanítás igazi mértékéhez mérünk hozzá. A reformátorok felismerték, hogy az Írás többszörös értelmének az elve, főként pedig az allegorikus értelmezés nyit utat az írásmagyarázatban az önkénynek és teszi lehetővé, hogy az írásmagyarázó a saját elképzeléseit magyarázza bele az Írásba, saját gondolatait pedig úgy tüntesse fel, mint az Írás tanítását. Mivel így végeredményben az Írás többszörös értelmét feltételező írásmagyarázati módszer a hamis tanítások becsempészésének egyik legveszedelmesebb forrása, azért hangsúlyozták a reformátorok olyan nyomatékkal a szó szerinti értelem jelentőségét. Nemcsak Luther, hanem Melanchton és Kálvin is (az utóbbi a ma is sokat használt, mélyen járó írásmagyarázataiban) ugyanezen az úton jártak. Melanchton hangsúlyozza: »Mindenütt az egyetlen, bizonyos és egyszerű értelmet kell keresni a grammatika, a logika (ahogyan ő nevezi: a dialektika) és retorika szabályai szerint«."
(Karner Károly: i. m., 106. l.)


2. A Szentírásnak sincs más "logikája", mint az emberi szellem egyéb alkotásainak

Ebből következik az is, hogy ugyanazok a természetes eszközök, amelyeket az emberi beszéd megértésénél alkalmazunk, használhatóak és szükségesek az Írások megértéséhez is:

"A bibliai hermeneutika a Szentírás magyarázatára alkalmazza azokat az elveket, szabályokat és szempontokat, amelyeket a hermeneutika írásművek értelmezésére vonatkozólag megállapít. Ilyen értelemben a bibliai hermeneutika a hermeneutikai szabályoknak a Szentírás értelmezésére való alkalmazása. Ebből a nézőpontból tekintve az írásmagyarázat eljárását, azt mondhatjuk, hogy a bibliai hermeneutika csak annyiban különbözik más írásművek hermeneutikájától, amennyiben tárgya a Szentírás… A kinyilatkoztatásnak, illetve a róla szóló bizonyságtételnek, a Szentírásnak sincs más »logikája«, mint az emberi szellem egyéb alkotásainak. Ha nem így volna, akkor nem is tudnánk megérteni Isten hozzánk szóló igéjét és minden megértési és értelmezési kísérlet hiábavaló volna. Éppen a Szentírásnak egyéb írásművekkel megegyező »logikája« teszi lehetővé, hogy a Szentírásra is alkalmazzuk az egyéb írásműveknél is alkalmazható hermeneutikai szabályokat.

Melanchton Fülöp állította fel az alábbi szabályt: »Omnis bonus theologus et fidelis interpres doctrinae coelestis necessario esse debet primum grammaticus, deinde dialecticus, denique testis«. Vagyis az írásmagyarázónak kell értenie: 1. a szentírási nyelvekhez, 2. a Szentírás gondolkodásmódjához és logikájához, végül 3. tanúbizonyságot kell tennie arról, amit a Szentírás mond és azt az életében kell megvalósítania." (Karner Károly: i. m., 123-124. és 106-107. l.)

A Melancton által említett harmadik kívánalom már arra mutat, hogy másrészt - mivel a Biblia nemcsak emberi beszéd - más és több is szükséges a helyes értelmezéshez annál, mint ami a közönséges emberi beszéd megértéséhez kell. A továbbiakban ezt fogjuk látni.


3. Tisztázni kell az adott bibliai részlet "műfaját"

Az emberi beszédértés általános szabályainak alkalmazásához tartozik azonban még a következő kívánalom is: Tisztázni kell az adott bibliai részlet "műfaját": egyszerű elbeszélésről, tényközlésről van-e szó, vagy költői szemléltetésről, átvitt értelmű beszédről, jelképes beszédről, előképről, vagy példázatról. Ezt ugyanolyan természetes módon lehet észrevenni és megállapítani, mint a közönséges beszédnél vagy az irodalmi műveknél. Pascal írja:

"Két tévedés: 1. Ha mindent betű szerint értelmezünk. 2. Ha mindent a rejtett értelme szerint értelmezünk." (Gondolatok, 648. töredék) Ezt írja továbbá, utalva arra, hogy a Szentírásban "bizonyító erejű jelképek" vannak, míg az önkényesen gyártott, belemagyarázott vagy ráhúzott jelképek nem ilyen természetűek: "Vannak világos és bizonyító erejű jelképek, de vannak mások, olyanok is, amelyeket mintha hajuknál fogva ráncigáltak volna elő… Nem szabad egyformának tekinteni és egymással összekeverni e kétféle dolgot, csak azért, mert hasonlónak látszanak az egyik oldalról, holott a másikról nézve nagyon is különbözők… Olyan ez, mint mikor az emberek bizonyos homályos nyelvet használnak egymás között; aki nem értené ezt a nyelvet, csak valami ostobaságot hámozna ki belőle."
(650. töredék)


4. Minden kis mozzanat, minden kifejezés és részlet gondos megfigyelése

Szükséges minden kis mozzanat, minden kifejezés és részlet gondos, lelkiismeretes megfigyelése, sokkal inkább, mint az emberi beszédnél, mert a Biblia beszéde tiszta, tömör, pontos beszéd, és az ihletés segítette az emberi szerzőket a sokszor jellegzetes és igen jelentőségteljes kifejezések megválasztásában is. (Lásd I. Kor. 2:13 kijelentését.) Gyakran egy-egy különleges szó, vagy egy-egy hivatkozás messzemenő jelentőséget hordoz. Jézus és az apostolok írásértelmezései - amelyekre sok példa van az evangéliumokban és az apostoli levelekben - különösen szemléletes példát nyújtanak ennek az elvnek az alkalmazására és a fontosságára nézve. (Lásd pl. Jn. 10:34-36; Mt. 22:41-46; Zsid. 4:7-11; A kiemelt jellegzetes és jelentőségteljes kifejezések itt: "Istenek vagytok ti", "az én Uramnak", "nyugodalom".)

Egy példát részletesebben is ismertetünk: Jelenések könyve 22. fejezetének 16. versében maga Jézus szólal meg és önmagát "Dávid gyökerének és ágának" mondja. Ezzel kapcsolatban mindenekelőtt emlékezni kell arra, hogy Jelenések könyve legelső, az egész könyv tartalmára vonatkozó szavai így hangzanak: "Ez Jézus Krisztus kijelentése". Gondoljuk meg azt is, hogy a látomássorozat legelején maga Jézus jelent meg isteni dicsőségében János apostolnak Pátmosz szigetén, az apostol fogsága helyén, és úgy mutatkozott be neki, mint aki az összes további üzenetet és kijelentéseket adja. (Lásd Jel. 1:10-20-ban) Jelenések könyvében tehát végig maga Jézus Krisztus szól, ad magyarázatokat és új kinyilatkoztatásokat. Ez a könyv rendkívül gyakran idéz az Ószövetségből. Ezek és a hozzájuk fűzött megjegyzések mind úgy tekinthetőek, mint Jézus írásmagyarázatai, és igen sokat lehet tanulni belőlük. Az említett helyen például az Ésaiás próféta könyve 11. fejezetében található messiási próféciára hivatkozik Jézus. Megtanít észrevenni és összekapcsolni az itt található két fontos kifejezést: azt, hogy a Messiás, azaz Ő maga Dávid gyökere, és ága egyszersmind. Ez a megjelölés így együtt Jézus, a testté lett Isten Fia személyének titkára mutat. Ő, aki Dávidnak is teremtője, testtélételének csodálatos eseménye által Isai (Dávid apja), illetve Dávid fiává, leszármazottjává lett. Jézus a messiási prófécia elején és végén lévő két sajátos megjelölést összekapcsolta és a sorrendjüket is megfordította: Előbb volt Ő Dávid gyökere, és azután lett annak ágává.

Ugyanakkor az ószövetségi messiási prófécia eredeti sorrendjének is megvan az értelme. Izráel népe úgy találkozik a Messiással, mint az Isai vagy Dávid törzsökéből kinövő ággal, mert a Megváltó először testté lett emberfiaként, Dávid leszármazottjaként jelenik meg. Másodszor viszont úgy találkozik vele a világ, mint "Dávid gyökerével", mert Jézus teremtői, isteni dicsőségében fog megjelenni második eljövetelekor, az idők végén. Így tanítanak tehát Jézus kijelentései igazán megfigyelni és érteni az Írásokat.


5. A kifejezések jelentését a bibliai szóhasználatuk alapján kell tisztázni

Az egyes kifejezések és szavak jelentését a bibliai szóhasználatuk megfigyelése alapján kell tisztázni. Ez szükséges sokszor egyazon szerző írásain belül, hogy az ő jellegzetes egyéni szóhasználatáról van-e szó, vagy pedig az egész Íráson belül kell megfigyelni a szó előfordulásait. Hasznos lehet megismerni egy-egy szó jelentéstartalmát a Biblián kívüli irodalom alapján is, főleg ha olyan szóról van szó, amely a Bibliában csak egyszer fordul elő.

Példaként említhetjük meg, hogy Mt. 16:18-at például így adják vissza a magyar fordítások: "De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat." A magyarázatánál elhangzik, hogy a Petros görög név kősziklát jelent. Tehát így Jézus szava ezt jelentené: A te neved kőszikla (Jézus adta Péternek ezt a nevet, aki eredetileg Simon volt. Lásd Jn. 1:43-ban. A Petros név arám megfelelője a Kéfás.) és én ezen a kősziklán (azaz rajtad) építem fel az én anyaszentegyházamat". Feltűnő azonban, hogy a görög szövegben a kősziklának fordított szó helyén nem a petros szó áll, hanem a petra, ami kősziklát, sziklatömböt jelent. A petra szó 15-ször szerepel az Újszövetségben, többek között ez található Jézus Hegyibeszédének híres záróhasonlatában is, Mt. 7:24-ben, a kősziklára épített házról szólván. Az az általános vélemény, hogy a petros és a petra görög szavak jelentése között nincs semmi különbség, mindkettő kősziklát jelent. De akkor vajon miért nem hangsúlyozza az azonosságot Jézus azonos szavak választásával? Miért nem hangzik így ez az ige: Te »Petros« vagy és én ezen a »petroson« építem fel az én anyaszentegyházamat? Ha fenntartjuk azt, hogy az Írás Istentől ihletett, és alkalmazzuk azt az elvet, hogy minden kis részletet jól meg kell figyelni, akkor elgondolkoztató a két szó eltérése. Ezenkívül még a "de" szócska is ott van a görög szövegben, amely ellentétes dolgok egymás mellé állítására vagy összehasonlítására utal.

Mivel a petros szó egyedül csak ezen az egy helyen, illetve csak Péter neveként fordul elő a Bibliában, nincs mód a jelentése alaposabb vizsgálatára a Biblián belüli szóhasználat figyelembevételével. Ez esetben tanácsos utánajárni a petros szó Biblián kívüli használatának az ókori görög irodalomban. A Györkösy-Kapitánffy-Tegyey-féle Ógörög-Magyar nagyszótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990) pl. a következőképpen adja meg a petros szó jelentését: kődarab, kő. Hivatkozik arra, hogy Szophoklész a megfelelő igével összekapcsolva ezt a szót alkalmazza a megkövezés jelölésére. Az általa használt eredeti kifejezés pontos jelentése: elpusztulni kődaraboktól, kődarabok által. Továbbá Euripidészt idézi, hogy ő ezt a szót használta a "minden követ megmozgatni" mondatban. Homérosz, Pindarosz, a tragédaírók és Xénofón által használt petros kőszikláról levált kődarabot vagy kisméretű követ jelent." (Bruno Corsani: Péter primátusa és a péteri szolgálat az Újszövetségben, Budapest, 1980, 19. l.)

Ez esetben tehát igen tanulságos következtetésre juthatunk el egy nehezen érthető igehely megvizsgálásánál, ha utánanézünk a petros jelentésének a klasszikus görög irodalomban.

Más esetekben viszont igen óvatosan kell bánnunk ezzel a módszerrel, amire az alábbi sorok is figyelmeztetnek:

"Sokszor csak kis mértékben vagy egyáltalán nem jöhet számításba érdemlegesen, hogy mit jelentett egy szó az úgynevezett profán irodalomban. Ma különösen kell figyelni erre. Sok bizonytalankodástól szabadulna meg az írásmagyarázat, ha nagyobb erővel támaszkodna magára a Szentírásra, mint az egyébként nélkülözhetetlen és nagy jelentőségű profán irodalmi utalásokra." (Tőkés István: i. m., 89. l.)

Ez az elv, hogy az egyes kifejezések és szavak jelentését főként a bibliai használatuk megfigyelése alapján kell megállapítani, különösen nagy jelentőségű az úgynevezett nagy távlatú történelmi vázlatpróféciák jelképeinek az értelmezésénél. Itt valóságos szabályként kell ügyelni arra, hogy egy-egy jelkép a Biblia összes ilyen jellegű próféciájában ugyanazt a jelentést hordozza. Történelmi vázlatprófécia volt Jézus nagy prófétikus beszéde (lásd Mt. 24; Mk. 13. és Lk. 21. fejezetében), Pál apostol magyarázata arról, hogy mikor nem várható és mikor várható Jézus második eljövetele (II. Thessz. 2. fejezetében), továbbá Dániel könyve és Jelenések könyve tartalmaznak ilyen próféciákat.

Néhány példa:
- "vadállat" = földi hatalom (lásd Dn. 7:17; 8:20-21)
- "a sok víz vagy tenger" = népek, nemzetek (lásd Jel. 17:15)
- "csillagok" = Isten angyalai, avagy isteni kijelentést hordozó földi, emberi követei (Jel. 1:20)

Sohasem szabad egy jelképnek saját elképzelésünk szerinti jelentést adni, olyan jelentést, amire nincs példa a Szentírásban:

"Nem szabad a Szentírásnak olyan értelmeket tulajdonítanunk, amilyeneket nem említett előttünk. Így például azt állítani, hogy Ésaiás zárt memje* hatszázat jelent, mert ezt az Írás nem mondja… Nincs tehát jogunkban ezt állítanunk, s még ennél is kevésbé azt, hogy megtaláltuk vele a bölcsek kövét."
(Pascal: Gondolatok, 687. töredék)

*A héber "m" hang, illetve betű neve: mem. Ennek a betűnek más az alakja, ha a szó végén szerepel, mint ha a szó belsejében van. A szóvégi mem a "zárt mem", mivel egy bezárt négyszöghöz hasonlít.


6. Bármely kijelentést vagy szakaszt a maga szövegösszefüggésében kell megérteni

Az előző pont lényegében már utalt erre a következő szabályra, ami szintén alapvető: Bármely kijelentést vagy szakaszt a maga szövegösszefüggésében kell megérteni.

- első szinten az adott bibliai könyv összefüggésében
- azután az Ó- és Újszövetség összefüggésében
- végezetül pedig a teljes Biblia összefüggésében.

Az adott bibliai könyvön belüli szövegösszefüggés feltárása magában foglalja annak a mai teológiában gyakran hangsúlyozott írásmagyarázati elvnek az érvényesítését is, hogy mindig meg kell vizsgálni, mit mondott az adott igeszakasz az első hallgatóknak vagy olvasóknak. Ez az elv jogosult. Ha megvizsgáljuk, hogy az adott rész milyen üzenet része volt, és az üzenet milyen történelmi helyzetben hangzott el, akkor bizonyos, hogy pontosabban értjük meg a mának, illetve személyesen nekünk szóló mondanivalóját is.

"Aki Ésaiás prófétát meg akarja érteni, ne vesse meg az én következő tanácsomat… A könyv címét és kezdetét ne ugorja át… Címen azonban nemcsak annyit értek, hogy ezeket a szavakat: Uzziás, Jóthám, Akház és Ezékiás, olvassa és megértse, hanem azt, hogy vegye elő és olvassa a Királyok és a Krónikák utolsó [ti. második] könyvét, azokat jól tanulja meg, különösen pedig azokat a történeteket, beszédeket, eseményeket, amelyek a címben foglalt királyok alatt történtek."
(Luther Mártont idézi Tőkés István: i. m., 90. l.)

Az Ó- és Újtestamentum összefüggésében való megértés kívánalma a következőt jelenti: Ha ószövetségi igehelyről van szó, akkor mindenekelőtt azt kell megnézni, hogy nem idézi-e valahol az Újszövetség - esetleg az újszövetségi beteljesedésre hivatkozva -, mert akkor ez biztos támpontot, "ihletett útmutatást" nyújt az értelmezéshez. Ha újszövetségi igéről van szó, akkor pedig mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogy nem foglal-e magában valamely ószövetségi igére való hivatkozást, annak teljes vagy részbeni idézését, vagy arra való utalást. Az újszövetségi iratok sokszor néven nevezve hivatkoznak valamely ószövetségi igére, esetleg a könyv, illetve szerzője nevét is belefoglalják az idézésbe, máskor viszont úgy kell azt fel ismerni, mint ami ismerős már a Szentírás más részéből. Az ilyen összefüggések meglátásában segíthetnek a Bibliában esetenként az igevers alatti, apró betűs vonatkozó vagy párhuzamos igehely-megjelölések. Ezek azonban egyrészt nem mindig pontosak, teljesek, másrészt pedig nem minden Bibliában vannak benne. A legelőnyösebb helyzetben azok vannak, akik rendszeresen olvassák a Bibliát, és így szemük-fülük kiélesedik az összefüggések észrevételére. Minél értelmesebben és rendszeresebben folytat valaki állandó, személyes bibliatanulmányozást (pl. mindig egy-egy könyvet olvas elejétől a végéig, és nem csak ötletszerűen, hol itt, hol ott olvas bele a Bibliába), annál jobban érzékeli az egybecsengéseket.

Az Újszövetségben igen sok visszahivatkozás van az Ószövetségre. A Nestle-kiadású görög Újszövetségnek vannak olyan kiadásai, amelyekben minden ószövetségi idézetet vastagon szedtek. Sokszor szinte feketéllenek az egyes oldalak az ilyen kiadású Bibliákban, szemléltetve az idézetek gyakoriságát. Nem egy esetben kulcsfontosságú az ószövetségi idézet felismerése, és annak a maga szövegösszefüggésében való visszakeresése és átgondolása. Számos újszövetségi kijelentést egyszerűen nem lehet megérteni ennek a műveletnek az elvégzése nélkül.

Két példa erre: Nem tudnánk igazán megérteni, hogy miért háborodtak fel a zsidók Jézus Jn. 8:58-ban foglalt kijelentésén annyira, hogy meg akarták őt kövezni (59. vers), ha nem ismerjük fel, hogy Jézus a II. Móz. 3:14-ben foglaltakra utalt ünnepélyes nyilatkozatával. Ha viszont meglátjuk a hivatkozást, akkor világos lesz előttünk, hogy milyen hallatlan dolgot jelentett ki Jézus, és az is, hogy miért támadtak ellene olyan nagy haraggal. Jézus azt vallotta, hogy Ő az az isteni személy, aki Mózesnek "Vagyok"-ként, azaz az örökké létező, és mindenütt jelenlevő Istenként mutatkozott be. A zsidók ezt istenkáromlásnak ítélték, amiért megkövezés járt. Jézus azt a roppant horderejű kijelentést is tette ezzel, hogy Ő Mózes és az ószövetségi próféták Istene, ugyanaz az isteni személy, aki velük is érintkezett.

A másik példa: Bizonyos, hogy nem fogjuk megérteni Jézus Mt. 21:44-ben foglalt, rejtélyesnek tűnő kijelentését, ha fel nem fedezzük, hogy Jézus itt a Dániel könyve 2. fejezetében található monumentális prófétikus ábrázolásra utal, ahol egy "[emberi] kéz érintése nélkül" leszakadó kő üti le az emberi történelmet jelképező, különböző fémekből álló hatalmas, emberszobrot, és szétmorzsolja, porrá zúzza azt. (Lásd különösen a 34-35. és 44-45. verseket a 2. fejezetben.) Ennek az összefüggésnek a felismerése segít megérteni mind Jézusnak a kijelentését, mind pedig a kő jelképét Dániel könyve 2. fejezetében. Nem kisebb súlyú következtetéshez jutunk, minthogy Jézus dicsőséges második eljövetele lesz az az esemény, ami a jelen történelem folyamatának véget vet (tehát az valóban nem emberi kéz által lesz), és felállítja újra Isten országát e földön, újjáteremtve mindent.

Végül az egész Biblia szövegösszefüggésének a figyelembevétele is szükséges. Ha nem is konkrét idézésről vagy hivatkozásról van szó, minden párhuzamos igei kijelentés figyelembevétele hasznos és termékeny dolog, mert ihletett útbaigazítást ad az adott ige értelmezéséhez és segít a teljes Biblia egységes gondolatrendszerében látni a szóban forgó dolgot vagy gondolatot.

Az ilyen párhuzamok felfedezésében jó segítséget jelentenek a konkordanciák, ahol megtalálhatjuk ugyanannak a szónak vagy fogalomnak az egész Bibliában való előfordulási helyeit. Különösen előnyös, ha a Biblia eredeti szövegét feldolgozó héber és görög nyelvű konkordanciákat tudja használni valaki. A Biblia logikus, rendszeres, gondolkodással való olvasása azonban ebben a vonatkozásban is igen hatékonyan élesíti a Bibliát megérteni vágyók belső "hallását", és nagyon gyorsan tudnak "kapcsolni" a belső összefüggések keresésénél.

A teljes Biblia szövegösszefüggésébe állításnak a fontosságára különleges hangsúllyal mutatott rá Jézus élete egyik nevezetes eseményénél, a pusztai megkísértésnél. (Lásd a történetet Mt. 4:5-7-ben. Jézus egy örök alapelvet szögezett le ezzel a rövid kis megjegyzésével: "viszont meg van írva". Értsd: Ezzel szemben ez is meg van írva másutt, és e kijelentések együtt, egymással összhangban, egymást kiegészítve érvényesek. Sátán ez esetben a Bibliával próbálta megcsalni és legyőzni Jézust! Jó példa ez arra, hogy az összefüggésükből kiszakított bibliaversek hatásos eszközt jelentenek a Gonosz kezében céljai elérésére. A 91. zsoltár 11-12. versét idézte Sátán, de megcsonkított formában, hogy Jézust rávegye: vesse le magát a mélységbe. Kihagyta az idézett bibliaversből a "minden utadban" részletet, ami pedig lényeges, mert arra utal, hogy csak az Isten által kijelölt utakon, a hű és becsületes kötelességteljesítés útjain számíthatunk Isten őrző gondviselésére. Jézus nem szállt vitába Sátánnal, hanem az Igének egy másik kijelentésére hivatkozott: "Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet" (Mt. 4:7; v.ö. V. Móz. 6:16), s ezzel elnémította az ördögöt.

E rövid mondatban összefoglalt magyarázati elvet Jézus többször is alkalmazta földi küldetése során, a vallási vezetők tévedéseivel szemben alkalmazott érveléseiben. Említsünk néhány ilyen esetet, mert ezek szemléletesen bizonyítják, hogy a Bibliával kapcsolatos "tévelygések" egyedüli oka az, amit Jézus az elsőnek említendő vitahelyzetben a szadduceusoknak mondott: "nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát" (Mt. 22:29).

A feltámadást tagadó szadduceusok a feltámadást nevetségessé tevő példának szánták az asszony esetét, akinek hét férje volt (Mt. 22:23-33; v.ö. Mk. 12:18-27; Lk. 20:27-40). A feltámadás valóságának képtelenségét akarták bebizonyítani. E vallási párt tagjai az egész Ószövetségből csak Mózes öt könyvét fogadták el. Jézus ez esetben sem szállt vitába a gúnyos értelmezésükkel. Rámutatott azonban arra, hogy "viszont mi van megírva", mégpedig éppen a Pentateuchosban (Mózes öt könyvében), amit ők is elfogadtak. II. Móz. 3:6-ra hivatkozott Jézus, rámutatva arra, hogy Isten az évszázadok óta elhunyt ősatyákról a legnagyobb természetességgel szólt Mózesnek, és vállalta, hogy Ő azoknak Istene. "Márpedig Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene - mondta Jézus. Azaz senki sem képzelheti, hogy bomló, pusztuló maradványokról mondta volna az Úr, hogy Ő azoknak az Istene. Azért beszélt ilyen természetesen az ősatyákról, hosszú idővel a haláluk után, mert "mindenek élnek őnéki". Élnek az Ő szeretetében és emlékezetében, és "feltámadnak az idők végén", mert "akiket Ő akar, azokat megeleveníti", amikor akarja:

"Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is akiket akar, megelevenít"
(Jn. 5:21)

Nyilvánvalóvá tette, hogy nem olvassák és nem veszik komolyan a saját maguk által szentnek tartott iratokat sem (Mt. 22:31-32; Lk. 20:37-38). A válasz annyira megdöbbentette a hallgatókat, hogy egyesek önkéntelenül felkiáltottak: "Mester, jól mondtad!", és "többé semmit sem mertek tőle kérdezni" (Lk. 20:39-40).

Más alkalommal két ószövetségi igehelyet állított egymás mellé Jézus, amelyek közül az egyik a Messiást Dávid fiának mondta (Ésa. 11:1), a másik viszont Dávid urának nevezte őt (Zsolt. 110:1). "Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon fia?" (Mt. 22:45) Állandó megütközést, sőt súlyos botránkozást váltott ki az, hogy Jézus isteni személynek, Isten Fiának vallotta magát. Ezúttal is rámutatott Jézus arra, hogy ha ismernék és értenék az Írásokat, személyének csodálatos kettőssége is világos lenne előttük.

A gyakorlat megmutatta, hogy mennyire igaza volt Jézusnak, mikor - még jóval ezt megelőzően - kijelentette: "Isten parancsolatát szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg" (Mk. 7:9). A Bethesda-tavi gyógyítás után is ezt vetette Jézus a vallási vezetők szemére: "az Isten Igéje nincs maradandóan bennetek" (Jn. 5:38). Ezt is mondta nekik: "Mózes írásainak nem hisztek, mimódon hinnétek az én beszédeimnek?" (Jn. 5:46-47) Akik a Bibliát elvetik, Jézus személyével ugyanezt teszik.


7. Fel kell kutatnunk a összes párhuzamos igét

A fentiekben már utalást találhattunk arra is, hogy mit kell tennünk, amikor látszólagos ellentmondásokat találunk a Bibliában. Fel kell kutatnunk a összes párhuzamos igét, a "viszont meg van írva" (avagy: de ez is meg van írva ugyanerről) elvét alkalmazva. Ha ebben lelkiismeretesen járunk el, akkor nagy élmény lesz a jutalmunk: Minden esetben rájövünk, hogy azok a bizonyos, vélt ellentmondások egyáltalán nem léteznek a valóságban, sőt mi több, tökéletes egységet találunk ott, ahol először ellentétet láttunk. Pascal írja:

"A (vélt) gyarlóságok mind csak megerősítik az Írás hitelét. Példa: Szent Máté és Szent Lukács kétféle családfája. Van-e ennél világosabb bizonyíték rá, hogy ez nem közös megegyezés műve?… Végeredményben alaposabban megvizsgálva azt látjuk, hogy Jézus Krisztus származásfája nagyon világosan kirajzolódik Thámár történetéből, Ruth könyvéből stb."
(Gondolatok, 571. töredék)

"Nem lehet jó irodalmi arcképet rajzolni, ha nem hangoltunk össze minden ellentétes vonást. Nem elég egy sor egyező tulajdonságra figyelnünk, s közben megfeledkeznünk az ellenkezők összehangolásáról. Ahhoz, hogy megértsük egy szerző értelmét, összhangba kell hoznunk minden ellentmondó részletet. Így a Szentírás megértéséhez olyan értelmet kell találnunk, amelyben minden ellentmondó részlet összhangba kerül. Nem elégséges az olyan értelmezés, amely több egyező részletnek megfelel, hanem olyat kell találnunk, amely még az ellentmondókat is összhangba hozza velük. Minden műnek van egy olyan értelme, amelyben minden egymásnak ellentmondó rész összhangba kerül, vagy ha nem így van, akkor nincs is értelme. Ezt pedig nem állíthatjuk a Szentírásról… Tehát olyan értelmet kell keresnünk, amely egybehangol minden ellentmondást… Jézus Krisztusban minden ellentmondás egybehangolódik…"
(Gondolatok, 684. töredék)


8. A Szentírás témája: a megváltás műve, középpontja: a megváltó Jézus Krisztus

Az előző idézet utolsó mondata átvezet bennünket a következő fontos alapelvhez: Az egész Szentírásnak egy témája van: a megváltás műve, és egy középpontja: a megváltó Jézus Krisztus személye. Jézus Krisztus tette ezt a nevezetes kijelentést földi szolgálata idején:

"Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam"
(Jn. 5:39)

Az eredeti szöveg szerint kijelentő módban van a "tudakozzátok" szó, Jézus szavainak tehát ez volt az értelme: Ti tudakoljátok, avagy kutatjátok az Írásokat - hangzott a farizeusoknak és az írástudóknak, akik ekkor a beszélgetőpartnerei voltak -, és nem veszitek észre, hogy ezek énrólam beszélnek, rólam tesznek bizonyságot. Ők ugyanis rengeteget elemezték, értelmezték az Írásokat, de a Megváltó személyét és a megváltás művét nem ismerték fel, illetve nem értették meg benne. A Biblia igéinek az értelmezésénél fontos alapelv, hogy ne más irányú kinyilatkoztatást keressünk benne, hanem mindig gondoljunk arra, hogy az Írásban minden gondolat a Megváltó személye felé irányul és a gyakorlati cél mindenkor az ember megváltása.

"Jézus Krisztus felé tekint mind a két Szövetség: az Ószövetség a várakozása tárgyát, az Újszövetség mintaképét, a kettő együtt középpontját látja benne.

Az egyes meghatározott eseményekre, valamint a Messiásra vonatkozó jövendölések keveredése egymással avégből, hogy a Megváltóról szólók ne nélkülözzék a bizonyítékokat, az egyes eseményekre vonatkozók pedig ne legyenek hasztalanok.

…A Szentírás egyetlen tárgya a szeretet."
(Gondolatok, 740., 712., 670. töredék)


9. Ne tegyünk az Igéhez

A következő fontos alapelv szintén egy bibliai kijelentésen alapszik, amely ott található - jelentőségteljes módon - mind a Biblia elején, mind pedig a végén:

"Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok nektek…"
(V. Móz. 4:2; vö.: Jel. 22:18)

Ez az elv az értelmezésre vonatkoztatva azt jelenti, hogy nagyon vigyázzunk, nehogy idegen eszméket és magyarázatokat tegyünk hozzá az igei kijelentésekhez, miközben elemezni, magyarázni próbáljuk őket. Azzal kerülhetjük el ezt a veszélyt, ha a gondos megfigyelő álláspontjára helyezkedünk, a magyarázói feladatunkat pedig kizárólag csak abban látjuk, hogy felszínre hozzuk azt, ami az adott igében vagy igeszakaszban benne van. Az alábbi ige ezt a fontos írásmagyarázati elvet rögzíti, igen világos szemléltetéssel:

"Minden írástudó, aki az Isten országa felől megtaníttatott, hasonló az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az Ő éléstárából"
(Mt. 13:52)

Érdekes, hogy Jézus milyen közelebbi meghatározást fűzött itt az írástudó fogalmához: "írástudó, aki az Isten országa felől megtaníttatott". Az Írások igazi magyarázóját mutatta be, és az eljárását, ahogyan az Írásokhoz viszonyul. Az "éléstár" kétségtelenül a Bibliát jelképezi ebben a hasonlatban. Az igazi írástudó tehát csak azt hozza ki az Írásokból, ami valóban benne van, nem tesz hozzá a magáéból semmit. Az pedig, hogy ót és újat hoz elő, arra utal, hogy ez az "éléstár" kimeríthetetlen. Nem kell eredetieskedni és "gazdagítani" az Írásokat egyéni hozzátételekkel, csak hogy ne ugyanazoknak a dolgoknak a folytonos ismétlése legyen az írásmagyarázat. Mert a régebben meglátott és felszínre hozott igazságok is mindig új megvilágításba kerülnek, amikor az ember további tartalmakat fedez fel az igében, és ugyanakkor új felismerésekkel egészülnek ki az eddigiek. A Biblia igéinek ez a hallatlan gazdagsága, avagy mélysége és kimeríthetetlensége, isteni gondolatot hordozó voltuknak az egyik erős bizonysága.

A másik ige egy részlet Pál apostol Kolossébeliekhez írt leveléből, amelyben kérte a gyülekezet tagjait, hogy imádkozzanak érte és igehirdető társaiért:

"Hogy Isten nyissa meg előttünk az Ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát,… hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell"
(4:3-4)

A hasonlat itt más, de a mondanivaló ugyanaz, mint Jézus előző kijelentésénél: az Ige hiteles magyarázója semmit sem tesz hozzá a magáéból Isten beszédéhez, hanem annak a belsejébe, mélységeibe kíván igazán belepillantani, a Szentlélek segítsége által, és azután másoknak is "nyilvánvalóvá" tenni azt, amit ott meglátott. Vagyis belép ő is a kinyilatkoztatásláncba. A próféták átvették és rögzítették Isten beszédét. Ő pedig élő, eleven igeként szólaltatja meg most ezt a kinyilatkoztatást kortársai számára azáltal, hogy feltárja nekik azt, ami az "ajtó mögött" van, ami a felszín mögött rejtőzik, ami neki egy bizonyos lelki munka nyomán és az isteni Lélek segítsége által már megnyílt.

Így tehát az Ige magyarázói is - nemcsak a hivatásosak, de az egyszerű keresztények is, ha a maguk felszín mögé hatoló, helyes igeértését akár csak egyetlen embernek is továbbadják - a prófétákhoz hasonlóan üzenetközvetítővé válnak. Az utánuk következő szintet foglalják el az említett kinyilatkoztatásláncban. Éppen ezért a "prófétai fegyelemhez" hasonló fegyelem érvényes rájuk nézve is: Ahogy a próféták "egy szót sem" vihettek bele a tanúságtételükbe "saját magyarázatból", úgy az igazi kutatók, igehirdetők vagy tanítók sem visznek bele "egy szót sem" a saját eszméikből vagy elgondolásaikból az igeértelmezésükbe.

A ragaszkodás ehhez a fegyelemhez semmiképpen sem "szolgalelkűség", hiszen Isten kinyilatkoztatásáról, gondolatairól van szó, amelyek annyival "magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél" (Ésa. 55:8-9). Az ember számára az biztosítja a legnagyobb fejlődést, ha alázattal megfigyel, tanul, megérteni törekszik. Tőle tanulni nem megalázó. Ha annak érezzük, akkor az a büszke emberi szív balgaságából és betegségéből származik. Hiszen a tudomány és a művészetek legújabb eredményei és legszebb alkotásai is egyedül csak abból származnak, hogy megfigyelik az Isten által teremtett csodálatos valóságot alázatosan és lelkiismeretes gondossággal, és azután egy bizonyos ihletett módon megértve ábrázolják és megszólaltatják azt.


10. Ne vegyünk el belőle

Az előző pontnál idézett ige (V. Móz. 4:2; vö.: Jel. 22:18) második része így hangzik:

"Se el ne vegyetek (az Igéből)!"

Ez a következő elv, amit a magyarázatnál érvényesíteni kell. Ez a gyakorlatban a következőket jelenti: Ne térjünk ki a nehéznek tűnő igeszakaszok vagy igei kijelentések elől úgy, hogy figyelmen kívül hagyjuk vagy elhallgatjuk őket, sőt esetleg kijelentjük, hogy azok érthetetlenek. Ha ezt tesszük, a valóságban elveszünk az Igéből, a "teljes Írásból", amelynek pedig "minden igéje kenyér" számunkra, amint Jézus mondta (Mt. 4:4).

Figyelemreméltó, hogy éppen azokban a bibliai könyvekben, amelyeket általánosan a leginkább mellőznek - nehezen érthetőségükre vagy félreérthetőségükre hivatkozva -, különleges biztatásokat és ígéreteket találunk a kutatásra és a megértésre nézve. Dániel könyve végén például az a záradék található, hogy az emberi történelem végső korszakáig "bepecsételtek" lesznek ugyan egyes kijelentései, de akkor "sokan tudakozódnak majd utána és nagyobbá lesz a tudás,… az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek érteni fogják" (Dn. 12:4, 10). Ugyancsak Dániel könyvéről szólva adta maga Jézus ezt a felszólítást földi szolgálata idején: "Mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, a szent hegyen áll - aki olvassa, értse meg…" (Mt. 24:15) Jelenések könyve elején pedig egy ilyen "boldogmondást" találunk: "Boldog, aki olvassa és akik hallgatják e prófétálás beszédeit és megtartják,… mert az idő közel van" (1:3).

Úgy se "vegyünk el" az Igéből, hogy egy-egy kijelentés fejtegetésénél "elcsűrjük-csavarjuk" az ige tényleges üzenetét annak érdekében, hogy kikerüljük a számunkra kényes mondanivalót.

"A kiválasztottak számára minden jóra fordul, még a Írás homályos helyei is; mert ők az isteni igazságok miatt ezeket is megbecsülik. A többi számára viszont minden rosszra fordul, még a világos igazságok is; mert ők a meg nem értett homályos helyek miatt ezeket is ócsárolják."
(Pascal: Gondolatok, 575. töredék)


11. A titkok az Úréi

Egy fontos magyarázati elv rejlik ebben az igében is:

"A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainké mindörökké…"
(V. Móz. 29:29)

Bizonyos dolgokra nézve, amelyek a mi jelenlegi fogalmainkkal le nem írhatók, a Biblia olyan kijelentéseket tesz, amelyek titokzatosnak tűnnek számunkra, és további kérdezésre, a titok feltárására ösztönöznének, de az Írásban semmi támpontot nem találunk, ami útbaigazítana vagy tovább vezetne bennünket. Ilyenkor kell az idézett igére gondolni és ellene állani annak a kísértésnek, hogy találgassunk vagy magyarázgassunk a saját elképzeléseink alapján. Bizonyos, hogy nem azért vannak titkok a Bibliában, mert Isten elrejteni akarná a valóságot előlünk, hanem azért, mert egyszerűen nem tudnánk felfogni. A pusztán tényszerű - magyarázat nélküli - közlésnek mégis megvan az az értelme, hogy tudatosítja bennünk: A tudás és az ismeretek széles mezői vannak azon túl, amibe mi jelenleg belehatolhatunk és amit megérthetünk.

El kell ismernünk, hogy bizonyos kérdéseknél felfogóképességünk végső korlátaiba ütközünk. De e korlátokon belül szinte határtalan a fejlődési lehetőség a kinyilatkoztatott dolgok folyton mélyülő és szélesbülő megértése tekintetében! És ezekben a dolgokban a Biblia igazmondásának és isteni kinyilatkoztatás-voltának olyan bizonyságait nyerjük el, hogy teljes bizalommal fogadhatjuk el a pusztán tényszerű közléseket is ezekre vonatkozóan, amelyekről bővebb kinyilatkoztatás vagy magyarázat nem található az Igében.


12. Meghajlás az Ige nagysága előtt, kitartó fáradozás a megértésért

Végül szükséges a helyes megértéshez egy bizonyos lelki magatartás is a bibliakutató vagy bibliaértelmező részéről. Ennek a két legfőbb kívánalma:

a) Meghajlás az isteni Ige nagysága előtt, és nem magunkban bízni a megértését illetően, hanem a Szentlélek segítségéért folyamodni, annak az igazságnak a tudatában, amire az alábbi ige mutat rá:

"Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az ember lelke, amely őbenne van? Akképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem csak az Isten Lelke"
(I. Kor. 2:11)

b) Szükség van továbbá a kitartásra a kutatásban, a megértésért való fáradozásban. Ez egyrészt megint csak az alázatból fakad, mert az ember elismeri, hogy az isteni kinyilatkoztatás magasan felette áll, másrészt pedig a bűn miatt megromlott értelme is akadályozza a megértésben. Ezért Isten segítségül hívása mellett állhatatos keresésre, fáradozásra, gondolati erőfeszítésre van szüksége ahhoz, hogy eljusson a kinyilatkoztatás megértéséhez. A kitartás másik forrása a "szomjúság", a mély vágyakozás az igazság megismerésére abból a célból, hogy ezáltal mi is eljussunk az igazságra, és igazakká legyünk a megismert igazság követése által. A kitartás szükségességére mutat rá az alábbi ige:

"Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre; igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz"
(Péld. 2:2-5)

Az ilyen indítékból történő kitartástól és az előzőkben felsorakoztatott alapelvek gondos követésétől függ, hogy kialakul-e az emberben az a bizonyos "belső hallás", amiről a következő pontban szólunk.