Jézus Krisztus egyik leggyakoribb kifejezése volt, amit általában tanításai végén szokott ismételgetni: "Akinek van füle a hallásra, hallja!" (Mt. 13:9, 43; Mk. 4:9, 23; 7:16; Lk. 8:8; 14:35 stb.) Ez a felszólítás fordul elő Jelenések könyve hét gyülekezeti levelének végén is, bizonyságul arra, hogy a Biblia utolsó irata valóban közvetlenül "Jézus Krisztus kijelentése" (Jel. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22). Vajon mit jelent ez a sokat hangoztatott kifejezés?

Ahogy a körülöttünk élők nyelvi jeladásait a fülünkkel fogjuk fel, Isten tanításainak megértéséhez is "fül", ámde "belső fül" szükséges. Ebben a hasonlatban több minden rejlik, s ezt a gazdag tanulságot legalább vázlatosan fel kell tárnunk.

Először is arra kell rámutatnunk, hogy a "belső fül", a "belső hallás" kialakulása - a testi fültől eltérően, amit készen kapunk - folyamat, mert senki nem nyeri el születésével. Ahogy szemünk, fülünk a legérzékenyebb szervünk, az Isten szavára érzékeny, azt befogadó lelkivilág is hallatlanul érzékeny "felfogókészülék". A következetesen biblikus nevelésnek van egy a fejlődést segítő, fölgyorsító szerepe, mint azt a Biblia Sámuel (I. Sám. 3. fejezet), vagy Timótheus életpéldáján szemlélteti (II. Tim. 1:5; 3:14-15). A "halló fül" kialakulásában azonban nem a körülmények játsszák a legfontosabb szerepet, hanem egy embernek a legmélyebb, legszemélyesebb belső gondolatai és döntései.

Ezt érzékeltette Jézus a magvetés négy esetéről szóló példázatában (Mt. 13. fejezet), az élet leghétköznapibb, legismertebb jelenségét véve szemléltető például. A példázatban a növekedésnek, az eredményes fejlődésnek több feltétele tűnik fel. Miként a mezőgazdaságban, a lelkek fejlődésvilágában is a legnagyobb rész a napfényé és az esőé (az Atyától származó világosság és a Szentlélek munkája), és a jó magé (az Ige, Isten beszéde, amit Jézus vet, illetve nyilatkoztat ki). Mindhárom isteni személy tökéletes munkát végez, teljes odaadással valamennyi emberért, jóllehet senkit sem kényszerítenek a jóra. Az egyedüli feltétel, melynek teljesedése az emberen múlik, a föld, a talaj állapota, ami a belső készséget jelképezi. Az ember felelősségéhez tartozik, hogy Istennek a lelkiismeretén és az Igén keresztül az ő lelkéhez szóló tanításaival szembesülve milyen magatartást vesz föl. Jézus példázata mellett Pál apostol érzékelteti, hogy élet és halál kérdése múlik e magatartás kialakításától. Mert a hit - ami egyedül vezet az üdvösséghez -, a hallott ige megértéséből, avagy a "jó mag" befogadásától függ:

"Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által." (Rm. 10:17)

Ha az ember enged a belső késztetésnek, meghallgatja az igét, akkor annak bármely szinten való megértése növelni fogja a "belső füle" érzékelőképességét. Az isteni tanításokat a maguk valóságában az fogja megérteni, aki "tudakozva" olvassa az Írásokat, aki gondos megfigyelés, mérlegelés nyomán alakítja ki meggyőződését egy-egy kérdésről. Mer kérdezni és gondolkodva kutatni.

Pál apostol észak-görögországi útja során Thesszalonikából Béreába érkezett. A zsinagógában prédikálva tanította honfitársait, de a görögöket is. A béreabeliek "bevették az igét teljes készséggel", olvassuk róluk, de még mást is tettek. Pál ottléte és távozása után is "naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-é ezek" (Ap. csel. 17:11). Nem Pál tekintélye, nem is egyszerűen a Biblia tekintélye volt elsődleges előttük, hanem a Bibliában megnyilatkozó és személyesen ellenőrizhető isteni gondolatok igazsága előtt hajtották meg a fejüket.

Összegzésképpen azt mondhatjuk tehát, hogy üzenetének helyes megértését maga Isten munkálja az ember belsejében, a "belső hallás" kialakításával. Isten mindenkiben szeretné teljességre vinni ezt a folyamatot. Az Ő fáradozásának viszonzásaként azonban az ember részéről is a legteljesebb odaadás szükséges, hogy az ember értelme is megnyíljék és "bevehesse" az Igét "Szentlélek örömével" (I. Thessz. 1:6). Ez az odaadás a "tudakozó" igeolvasás által nyilatkozik meg

Jegyezzük meg legvégül, hogy a "halló fül" mellett egy másik jelkép is előfordul a Szentírásban ugyanazon dolognak szemléltetésére. Maga Jézus használta - egy másik érzékszervet megnevezve - a "belső szem", a "test lámpása" kifejezést (Mt. 6:22-23). Ilyen értelemben mondja a Biblia, hogy "megvilágosodásra" van az embernek szüksége, hiszen Sátán "megvakítja a hitetlenek elméit" (II. Kor. 4:4).

Ezek a kifejezések is tanítják, hogy a helyes magyarázás vagy tanítás legfőbb előfeltétele - a megértés. Aki felfogta, meglátta, meghallotta Isten igazságát, az tudja azt a maga és mások javára fordítani. A természetes, azaz az újjá nem született ember nem tudja felfogni és elfogadni az isteni Lélek dolgait (I. Kor. 2:14).

Jézus mindent elmagyarázott tanítványainak, ám homályban maradt kijelentéseinek értelme azok előtt, akik készakarva zárták be a fülüket és csukták be a szemüket, nehogy megmentse őket. Velük kapcsolatban tette Jézus az alábbi fájdalmas kijelentését, ami bizonyára az egyik legtragikusabb tartalmat hordozó ige az egész Szentíráson belül:

"Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket" (Mt. 13:15).

Ugyanaz a bibliai tanítás, az Írásnak egyazon lapja az egyik emberhez szólhat, a másiknak pedig nem mond semmit. Innen az az első látásra megdöbbentő buzdítás: "Akinek van füle a hallásra, hallja!" (Lk. 14:35)

"Az a homály, amely e könyveket elrejti a zsidók elől, megvan a rossz keresztények és mindazok szemén is, akik nem utálják önmagukat. De milyen szívesen hallgatjuk meg szavukat, és ismerjük meg Jézus Krisztust, ha valóban gyűlöljük magunkat!"
(Pascal: Gondolatok, 676. töredék)

"Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe"
(II. Kor. 4:3-4).