Jan Vermeer van Delft: Jézus Máriánál és Mártánál
1654 körül, Olaj, vászon, 141x159 cm
National Galleries of Scotland, Edinburgh
(Eseményrend: 139., V. térkép/2.)
 
   Jézus utolsó igehirdető körútján, mielőtt Jeruzsálembe látogatott volna, Betániába ment, ahol "egy Márta nevű asszony befogadta őt a házába. Volt neki egy Mária nevű testvére, aki Jézus lábainál ülve hallgatta beszédét. Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és méltatlankodva ezt mondta:
   - Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott? Mondd néki, hogy segítsen nekem!
   Jézus ezt felelte:
   - Márta, Márta, szorgalmas vagy és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, melyet nem vehetnek el tőle." (Lk. 10:38-42)
   A festményen Jézus egyszerű, hétköznapi emberként jelenik meg. Párbeszéde Mártával rövid, lényegre törő, és mégis fontos tanítást rejt magában. Ha Krisztus valakinél "otthon van", akkor nem kell kapkodni, tenni-venni megállás nélkül. Az élet hajszája, gondjai elveszik legdrágább kincsünket: a nyugalmat és a békességet. E nélkül pedig az ember nem tud elmélyülni, és gondolkodni a legfontosabb dolgokról, életünk alapkérdéseiről. Tanítást sem nyerhetünk ennek hiányában az Igazság Forrásától. Sokan csak kimerült, fáradt perceiket adják Jézusnak, és így nem képesek igazán meghallani szavát. Beszédeit a Szentírás szólaltatja meg, amelyet csak elmélyült figyelemmel lehet olvasni, hogy meg is értsük. Aki megértette, az gondjait, bajait, örömeit és mindenét az Ő kezébe helyezheti. "Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van reátok." (I. Pét. 5:7)
   
   Bízzál az Úrban és jót cselekedj,
   e földön lakozzál és hűséggel élj.
   Gyönyörködjél az Úrban, és megadja
   néked szíved kéréseit.
   Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál
   benne, majd ő teljesíti.
   Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot,
   és a te jogodat, miként a delet.
   Csillapodjál le az Úrban és várjad őt...
   Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet;
   ne bosszankodjál, csak rosszra vinne!
   
   (Zsolt. 37:3-8)
   
   
   Aki ilyen közösségben van Jézussal és kimerült, elfáradt, ahhoz így szól:
   - "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terhet viseltek, majd én megnyugtatlak titeket" (Mt. 11:28).
   Jézus szavai mélyen belevésődtek Márta emlékezetébe, és változást idéztek elő benne. Lázár feltámasztásakor Márta tiszta, világos meggyőződéssel vallja meg hitét. Kapkodás nélkül, türelmesen várja, hogy Ura cselekedjen. Szavai iránt engedelmes, és bizalma Krisztusban megingathatatlan.
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Mire kellene időt szakítanunk a sok munka mellett?
   2. Melyik könyv vezet közelebb Jézushoz?
   3. Mit üzen Jézus a hozzá forduló megfáradtaknak?