Cornelisz Jacob:
Krisztus három megkísértése
1470-1533, Svermandt-Museum, Aechen
(Eseményrend: 24., II. térkép/2.)
 
   Jézus a keresztsége után Szentlélekkel eltelve a pusztába ment, hogy lelkileg felkészüljön szolgálatára. Imában negyven napig teljes közösségben volt az Atyával, mialatt böjtölt. Ezután igen megéhezett. Ekkor a Sátán (= ördög, vádoló) kihasználva éhségét, megpróbálta rávenni, hogy isteni hatalmát - amit önként letett születésekor -, magához vegye és csodát tegyen. Abban próbálta megingatni, hogy ő valóban Isten fia. Az Atya, keresztségekor, ebben megerősítette.
   "Amikor a kísértő hozzá ment, ezt mondta neki:
   - Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyérré!
   Ő pedig ezt felelte:
   - Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, mely az ő szájából származik" (Mt. 4:3-4). Jézus minden csodájához Atyjától kapott erőt és hatalmat. Általa képes volt sok ezer embert többször is kenyérrel megvendégelni. Most a Sátán ki akarta csikarni belőle, hogy ő maga tegyen csodát! Jézus az igére hivatkozva ezt visszautasította. "Ekkor az ördög a szent városba (Jeruzsálembe) vitte, és a templom tetejére helyezte, és azt mondta néki:
   - Ha Isten fia vagy, ugorj le a mélybe, mert meg van írva: Angyalaidnak parancsol felőled, hogy kézen hordozzanak, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
   - Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet! - válaszolta Jézus." Az Úr öncélú erőfitogtatáshoz soha nem ad segítséget. Megszívlelendő Jézus figyelmeztetése, hogy a Bibliából kiragadva, az eredeti értelemből és összefüggéseiből nem szabad idézni, mert akkor meghamisíthatják az értelmét. Ez a Sátán módszere a félrevezetéshez.
   "Majd egy igen magas hegyre vitte az Ördög, és megmutatta néki a világ minden országát, és azok dicsőségét, és ezt mondta:
   - Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem.
   - Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj! - felelte Jézus. Ekkor elhagyta őt az ördög egy időre" (Mt. 4:1-11; Lk. 4:1-13). Ha elfogadja ezt az ajánlatát a Kísértőnek, akkor nem kellene elszenvednie a kereszthalált, hogy megváltsa az embereket. A Kísértő átadná az ő uralma alatt lévő földet. Igen ám, de milyen áron? Ha leborulva imádja őt! Azóta is a legnagyobb kísértés minden ember számára, hogy jó cél érdekében helytelen eszközöket használjon. Mivel Jézus kivárta türelemmel és hűséggel a próba végét, angyalok jöttek, és enyhítették ínségét.
   A festményen a kísértéseket szemlélhetjük, és azt, hogy a próba végén az angyalok szolgálnak.
   Jézus mindig a Szentírásra hivatkozva győzte le a Sátánt. Példát mutatott követőinek, hogyha bűnre késztetik, az Írás szavai pajzsként megvédik a próbában (Lásd: Zsolt. 18:31; Zsolt. 119).
   
   Minden emberben, minden órában, egyszerre kétirányú törekvés van: az egyik Isten felé, a másik Sátán felé. Isten hívása vagy a lelkiség, a fokozatos felemelkedés vágya; a Sátán hívása vagy az állatiasság, a lesüllyedés öröme.
   
   (Baudelaire)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Mit akart Sátán elérni a kísértéseivel?
   2. Mivel győzte le mindig a próbát Krisztus? Hogyan állt ellen Krisztus a Kísértőnek?
   3. Jó cél érdekében élhetünk-e rossz eszközökkel?
   4. Mit hagyott ki Sátán a Biblia idézésekor, és ez miért volt fontos? Milyen "úton" őrzi meg Isten az ő követőit?