Georges de la Tour: Szent József, az ács
XVII. század, Louvre, Párizs
(Eseményrend: 18-20., I. térkép)
 
   Jézus gyermek- és ifjúkori magatartásában is tisztaság és jellembeli tökéletesség nyilatkozott meg. Erre utalnak a kijelentések: "Isten kegyelme volt őrajta, ...Engedelmes volt (szüleinek), ...Növekedett az Isten és emberek előtt való kedvességben" (Lk. 2:40, 51-52). A Biblia szerint az igazi nevelésnek ezek a legfontosabb feladatai, még ha sokszor háttérbe is szorulnak. Az Ószövetségben a gyermekeket és ifjakat úgy nevelték, hogy a bölcsességben gyarapodjanak, testileg egészségesen fejlődjenek, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben szüntelenül növekedjenek. A családokban a napi olvasmányok és a beszélgetések a Szentírásra épültek. Az így nyert tanítások kitörölhetetlenül bevésődtek a gyermekek szívébe, és még időskorban is emlékeztek rájuk: "Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még idős korában sem távozik el attól" (Péld. 22:6).
   József ácsmester volt, és bizonyos, hogy mikor Jézus felnőtt, vele dolgozott (Mk. 6:3). Ezzel a példaadásával megszentelte a szorgalmas kétkezi munkát és a család iránti hűséget.
   
   Látom a Tibériás fürdőibe igyekvő gazdag hölgyek egyikének kocsisát, amint megáll a beteg ács háza előtt, hogy kijavíttassa kocsiját. Jézus maga vállalja a munkát, s kiveszi a szerszámot apja kezéből.
   
   (Claudel: Levél Szent Józsefről, részlet)
   
   
   Ahogy növekedett és fejlődött Jézus, mind jobban megértette hivatását és küldetését. Ez nyilvánult meg 12 éves korában is. Vajon könnyű volt-e Názáretben tiszta életet élni? Názáret lakosainak istentelensége közmondásos volt (Lásd: Jn. 1:47). A munkás hétköznapokból ellesett pillanatot mutatja be Georges de la Tour festménye. Az apa este a műhelyében dolgozik és fiával beszélget. A csaknem egyszínű kompozícióban a tér és a tárgyak a sötétbe merülnek. Egyetlen gyertya fénye rajzolja ki a tárgyak és az alakok körvonalait. Így az arcokat megvilágító fény hatásfoka erőteljesebb. József csodálkozva tekint gyermekére, hisz szavai oly tisztán csengenek. Fia emberi tartása gyermekkorában is egyenes, nyílt, őszinte. Jézusnak a gyermekkel kapcsolatos megnyilvánulásait lásd az eseményrend 116. pontjánál.
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Mi jellemezte Jézus gyermekkorát?
   2. Milyen munkát végezhetett?
   3. Miért volt nehéz Názáretben tiszta életet élni?
   4. Miben lehet példa Jézus ifjúsága a mi számunkra?