Schottenmeister: Gyermekgyilkosság
1460-as évek, 120x100 cm, Bécs
(Eseményrend: 14., I. térkép)
 
   Miközben a száműzetésbe kényszerült család Egyiptomban tartózkodott, "Heródes látva, hogy a bölcsek nem hoztak hírt Jézusról, igen haragos lett. Betlehemben és környékén megöletett minden két éven aluli gyermeket" (Mát. 2:16). Így szándékozott elpusztíttatni a gyermek Jézust. Kiadta kegyetlen parancsát:
   
   Vesszen a fiúcsecsemő
   ahány van! A dajkák ölét
   takarjátok ki, netalán
   rejthetne férfigyermeket!
   
   S őrjöngve a hóhér kivont
   karddal szúrkálja a minap
   született gyenge testeket;
   szaggatja ujdon életük.
   
   (Aurelius Prudentius:
       Himnusz a betlehemi kisdedekről, részlet
       Babits Mihály fordítása)
   
   
   Az ember elvakult haragjában képes védtelen, ártatlan gyermekeken kitölteni iszonyú indulatát. Ilyen tettekre nincs, és nem is lehet semmilyen elfogadható magyarázat. Az emberi bosszú és gyűlölet, a "fék nélküli" indulat értelmetlen és embertelen (Lásd: Péld. 16:32; 25:28; 29:11; Préd. 7:9). A képen az anyák és a hozzátartozók jajgatnak és sírnak.
   A hatalom birtokosa, a király, szenvtelenül szemléli az ablakban mások szenvedését. Felbújtója, ihletője a Sátán, a Biblia szerint Isten ellen lázadó, hatalmas személy. Nevei jól kifejezik magatartását, lényegét. Héberül Sátánnak: ellenségnek, görögül diabolosznak: vádolónak, rágalmazónak hívják. Jézus "emberölőnek" nevezte (Jn. 8:44).
   Heródesben jó szövetségesre talált tervei véghezviteléhez. Ismét bebizonyíthatta, hogy ártatlan gyermekeket is kíméletlenül elpusztít. Mivel Isten fiát nem tudta megölni, azóta is a legképtelenebb vádakkal rágalmazza.
   Máté evangélista írja. "Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott: Szó hallatszott Rámában (Betlehemhez közel fekvő helység), sírás és sok keserves jajgatás. Rákhel (az izraeliták ősanyja) siratja fiait, és nem tud megvigasztalódni, mert nincsenek" (Mt. 2:17-18). Ez kettős jövendölés volt. Szólt először Jeruzsálem i. e. 586-os pusztulása idején történt tragédiákról, de előremutatott a gyermekgyilkosság által okozott szörnyű gyászra is.
   
   Azt a kis patakot, mely a szívet hajtja,
   Ha egyszer elapadt, ki nem pótolhatja
   Óceánja vérnek.
   
   (Arany János: Ráchel siralma, részlet)
   
   
   A betlehemi gyermekgyilkosságról nincs történelmi adatunk a Biblia leírásán kívül. Ismert tény azonban, hogy Heródes saját családját, feleségét és fiait is kivégeztette hatalomféltése miatt. Josephus Flavius részletesen írt azokról a kegyetlen tetteiről is, amelyekre közvetlenül halála előtt adott parancsot. 15 ezer zsidó előkelő embert akart lenyilaztatni, hogy halálakor minden család gyászoljon (A zsidók története, XVII. 6,5). E parancs teljesítését Salome, Heródes nővére, a király halála után megakadályozta.
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Kit akart megöletni Heródes haragjában?
   2. Miért akarta megöletni őket?
   3. Milyen hatalom befolyására tette ezt a gonoszságot?
   4. Hihető-e Heródesnek ez a rémtette?