Fra Angelico (1400-1455): Menekülés Egyiptomba
28x37 cm, 1435 körül (Eseményrend: 13., I. térkép/2.)
 
   A királyok távozása után "megjelent az Úr angyala Józsefnek álmában, és azt mondta:
   - Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg én mondom néked! Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.
   József pedig fölkelvén, vette a gyermeket, annak anyját, és Egyiptomba távoztak." A kis család száműzetésbe kényszerült. Hosszú út várt rájuk. De az Isten gondviselése most is megmutatkozott. A napkeleti bölcsek ajándékából fedezni tudták szükségleteiket. "Ott voltak egészen Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: 'Egyiptomból hívtam ki az én fiamat'." (Mt. 2:13-14; Hós. 11:1)
   Hazatérésük emlékeztet Izrael népének Egyiptomból való szabadulására. Nagy Heródes halála után visszatérhettek hazájukba. Az Úr figyelmeztette Józsefet: - "Eredj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresték.
   Ő pedig felkelvén, magához vette a gyermeket, és annak anyját, és elment Izrael földjére. Mikor pedig meghallotta, hogy Júdeában Archelaos, Heródes fia uralkodik, nem mert odamenni, mivel álomban megintetett. Galilea vidékére költöztek, a Názáret nevű városba. Itt laktak, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: Jézus názáretinek fog neveztetni" (Mt. 2:20-23).
   Fra Angelico képén a vándorló, fáradt családot látjuk. A viszontagságok ellenére a kép mégis bensőséges hangulatot áraszt. Ha együtt van, a család, és van, aki "őrködik" felettük (Lásd: Zsolt. 121:4-5; 127:1), akkor a nehézségek eltörpülnek. Otthont ínségben is lehet teremteni, feltéve, ha szeretetben nincs hiány.
   
   Isten anyja erdőn át szökött
   fiát menyétsubába takarta.
   A Tejút az égen szétömlött,
   el ne tévedjen, ösvényt mutatva.
   
   Hideg éj volt, fagyos és kemény,
   csudák estek meg ezen az éjen:
   farkasszemek égtek zöldes fényben
   ezrével az erdő peremén.
   
   A kaszálón, az erdő alatt
   viaskodott két ősz anyamedve
   dühödten, kétlábon verekedve,
   acsargón tiporták a havat.
   
   A vadon riadtan hallgatott.
   Egymáshoz reszketve, félve bújtak,
   a sötétben fehér párát fújtak
   agancsos, bozontos állatok.
   
   (Ivan Bunyin: Menekülés Egyiptomba, részlet.
       Rab Zsuzsa fordítása)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Miért kellett a családnak Betlehemből távoznia?
   2. Hova menekültek Heródes üldözése elől?
   3. Miből élhettek meg az egyiptomi tartózkodás alatt?
   4. Mikor jöhettek vissza Izrael földjére, és hol telepedtek le?