Az Ószövetség a művészetekben

Az ember teremtése


Az ember teremtése
Michelangelo: Az ember teremtése, 1508-12.
Sixtina, Róma

„És mondta Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremtette tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt: férfiúvá és asszonnyá teremtette őket” (I.Móz. 1:26-27).

A Biblia szerint Isten romlatlan természettel, tiszta hajlamokkal, korlátlan fejlődési lehetőséggel teremtette gyermekét. Fejlődésének kulcsa szabad választásában rejlett. Lehetősége volt dönteni, hogy Krisztus „ábrázatához” (= jelleméhez) egyre inkább hasonlóvá váljék, vagy Isten tervével ellentétes úton járjon. A kettő között a „jó és gonosz tudása fájá”-nál dönthetett. Jézus Krisztus, a Teremtő, az Édenben élő példaképül szolgált az ősszülőknek. Az ember számára minden lehetőség adott volt, hogy Alkotójával egyre szorosabb közösségbe jusson. Azóta is Jézus Krisztus a tökéletesedés mércéje minden követője számára (II.Kor. 3:18; 4:6).


Istenhez való hasonlósága az ember értelméből és erkölcsi ítélőképességéből is kitetszik. Értelme beszélő- és gondolkodóképességében ölt testet. Ádámnak meg kellett neveznie az előtte elvonuló állatokat, a jó és a rossz közötti választás kötelezettsége pedig felelősséggel ruházta fel!

Az ember teljes méltóságában ott állt Krisztus előtt, aki keze munkáit bemutatva tanította őt. Alkotásaiból kiolvashatta a szeretet és szolgálat isteni törvényét. Biztatta, hogy a szeretet és szolgálat szellemében legyen a föld ura, „uralkodjon a földön”. A Teremtő helyetteseként állja meg helyét először az Édenben, majd elszaporodva az egész földön!

Az „uralkodjék” szó nem azt jelentette, amit ma: valamit vagy valakit kihasználni, letaposni, magunk számára önző módon felhasználni. Ellenben: szeretetteljes gondoskodást a földről és élőlényeiről, törvényei megértését, és hozzájuk való alkalmazkodást, a természet erőivel való együttműködést. Az Úr nem tétlenségre, hanem munkára ösztönözte az embert. Ezt később a Tízparancsolatban is megerősítette (II.Móz. 20:9). „Művelnie” (I.Móz. 2:15) kellett a kertet, vagyis gyarapítani, ápolni, gondozni, értékeit megőrizni.

Isten akár egy pillanat alatt is megteremthette volna a földet és környezetét. A Tízparancsolatból azonban megtudjuk, hogy időbeosztásunk rendje miatt cselekedte mindezt hat nap alatt (II.Móz. 20:8-11). A munka és pihenés ritmusát szabta meg ezzel. A hetedik napon, a szombaton megpihent (sabbat = nyugalom), hogy az ember is Istennek szentelje azt, szemlélje Isten alkotásait, emlékezzen meg jóságáról.

  „Isten, minden lét kútfeje,
teremtő tetteid nyomán
bő gazdagsággal van tele
a nagyvilág tágas tere,
Mikor már minden létrejött
nyugodni tértél végül is
azért, hogy munkáink terheit
könnyebben vállaljuk mi is.”
 
(Ismeretlen szerző műve,
é.n. Farkasfalvy Dénes fordítása)
  „Nagy dolgai után az Úr
Hetedik napon megpihent.
E nap, örökre rendelé:
Szombat legyen és nyugovás.”
 
  (Beda Venerabilis: A Hat Nap és a Hat Világkorszak,
részlet, Sík Sándor fordítása)

KÉRDÉSEK:

  1. Miben hasonló az ember Istenhez?
  2. Mi az „uralkodjék” szó bibliai értelme?
  3. Miért teremtette Isten éppen hat nap alatt az eget és a földet?

A növények és az állatok teremtése <<< Fel >>> A férfi és a nő